สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงโครงการพิเศษ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ใครที่อยากเรียนสาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเปิดรับสมัครอยู่นะ น้องๆที่สนใจสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้นนะคะ


กำหนดการรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


 วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก
(1) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป คือ วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
(2) ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 2 วิชา คือ
- วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
- วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
(1) GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 30 %
(2) PAT1 (รหัส71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20 %
(3) PAT2 (รหัส72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50 %
4.2 การสอบสัมภาษณ์สามารถนำ Portfolio มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
4.3 การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ:
1) ผู้สมัครมีความสามารถด้านอื่น ๆ สามารถน าเสนอในตอนสัมภาษณ์หรือน า Portfolio มาแสดง
2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา คือ ผู้ที่ได้คะแนนในข้อ 4.1 และ 4.2 รวมกันสูงสุดโดยเรียงลำดับคะแนนจากคะแนนรวมตามจำนวนการรับ
ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่ <<<