สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงTU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เตรียมปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR ( TU Standardized Test of Aptitude Requirement ) มีรายละเอียดดังนี้
 
ข้อสอบกลาง (TU-STAR) ใช้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาผ่าน  "โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"


ส่วนประกอบหลักของระบบข้อสอบ TU STAR จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่

ส่วนที่ 1 ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา (Aptitude for Higher Education) เป็นข้อสอบปรนัยซึ่งประกอบด้วยการทดสอบทักษะต่าง ๆ ได้แก่
1. Critical Thinking Reading and Writing ทักษะการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ
2. Modern World Literacy ความเท่าทันโลก สมันใหม่ ในส่วนนี้ได้รับการขยายความว่าหมายถึง การรู้เท่าทันสถานการณ์ และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของโลก ข้อสอบจะเป็นไปในเชิงที่ถามว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นที่ไหนในโลกบ้าง ครบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
3. Communication in English การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา (Academic Performance) เป็นข้อสอบปรนัยอันประกอบด้วย 7 รายวิชา อันได้แก่
1. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (คณิตศาสตร์สายวิทย์)
2. คณิตศาสตร์ 2 (คณิตศาสตร์สายศิลป์)
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งขอบข่ายขอ งเนื้อหาข้อสอบจะไม่เกินหลักสูตรการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แน่นอน
 
ส่วนที่ 3 ความถนัดทางวิชาชีพ (Aptitude for Specific Professions) เป็นชุดข้อสอบที่มุ่งชี้วัดและคัดกรองนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชานั้นๆ อันจะนำไปสู่การได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความเชียวชาญเฉพาะด้านที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ ความถนัดด้านรัฐศาสตร์ และความถนัดด้านสถาปัตยกรรม
 

ข้อสอบ TU STAR ประกอบด้วย 8 เมนูข้อสอบ คือ STAR 01 - STAR 08 โดยจะมีรายละเอียดรูปแบบข้อสอบที่แตกต่างกันไป ได้แก่

STAR 01 เป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 1 (คณิตศาสตร์สำหรับสายวิทย์)
STAR 02 เป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสายศิลป์)
STAR 03 เป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษาเพียงอย่างเดียว
STAR 04 เป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
STAR 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)
STAR 06 ภาษาฝรั่งเศส
STAR 07 ความถนัดด้านรัฐศาสตร์
STAR 08 ความถนัดด้านสถาปัตยกรรม             
 
 UploadImage


คณะที่ใช้คะแนน TU STAR มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คณะ 44 หลักสูตร ได้แก่

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ใช้คะแนน STAR 02)
2. คณะรัฐศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 02, STAR 07)
3. คณะเศรษฐศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03)
4. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03)
5. คณะศิลปศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03, STAR 06)
6. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ใช้คะแนน STAR 03)
7. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03, STAR 05)
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใช้คะแนน STAR 03)
9. คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง (ใช้คะแนน STAR 01 หรือ STAR 02, STAR 04 เฉพาะฟิสิกส์, STAR 05, STAR 08)
10. คณะแพทยศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
11. คณะสหเวชศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
12. คณะพยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
13. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
14. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (ใช้คะแนน STAR 01 หรือ STAR 02, STAR 04 เฉพาะฟิสิกส์, STAR 05 )
 
 UploadImage
 

ช่วงเวลาการจัดสอบ

                TU STAR จะมีการจัดสอบทั้งหมด 8 ครั้งต่อปีการศึกษา สำหรับการรับเข้าในปีการศึกษา 2560 จะเปิดรับสมัครสอบครั้งแรกในระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 และสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 และจะมีการจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1ครั้ง ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 น้องๆ สามารถลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.TUSTAR..tu.ac.th โดยผลสอบ TU STAR มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ และน้องๆ สามารถเลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดในการสมัครรับตรง ยกเว้นคณะแพทย์ศาสตร์ที่กำหนดให้ใช้คะแนนจากการสอบเฉพาะรอบเดือนตุลาคมเท่านั้น

ในที่นี้จะมีการจัดสอบตามภูมิภาค 3 ครั้ง ได้แก่
กันยายน สนามสอบคือ มธ. ศูนย์รังสิต และขอนแก่น
ตุลาคม สนามสอบคือ มธ. ศูนย์รังสิต และสุราษฏร์ธานี
พฤศจิกายน สนามสอบคือ มธ. ศูนย์รังสิต และเชียงใหม่
 
 UploadImage

                สำหรับการสมัครสอบ อันดับแรกน้องๆ ต้องเข้าไปดูก่อนว่าแต่ละคณะต้องใช้คะแนนจากการสอบอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละคณะใช้วิชาสอบไม่เหมือนกัน และเลือกว่าสอบเมื่อไหร่ ซึ่งส่วนมากจะสอบพร้อมกัน ยกเว้นคณะแพทย์ ต้องขอย่ำเลยว่าจะต้องสอบในเดือนตุลาคมเท่านั้น และการสอบแต่ละวิชาเองก็ไม่ได้มีทุกครั้ง เช่น การสอบวิชา 01-05 จะมีการสอบทุกครั้ง วิชา 06 ปีละสองครั้ง วิชา 07-08 ปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งในส่วนนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารของแต่ละคณะ โดยขั้นตอนการสมัครมีดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.TUSTAR..tu.ac.th
2. ทำการลงทะเบียน และกรองข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน น้องๆ จะได้ ID และ password สำหรับเข้าใช้งานระบบตลอดการดำเนินการเกี่ยวกับ TU STAR
3. เมื่อถึงช่วงเปิดรับสมัคร น้องๆ นำ ID และ Password ที่ได้มาเข้าระบบ จากนั้นเลือกวิชาที่ต้องการสอบ
4. เลือกสนามสอบ
5. พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ และนำไปจ่ายยังจุดบริการที่กำหนด
6. ตรวจสอบสถานะ การชำระเงิน (ภายใน 3 วันทำการ) หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อไปยัง หรือศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง มธ.
7. ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
8. หลังประกาศผลสอบ สามารถตรวจผลได้ที่ www.TUSTAR..tu.ac.th

ดูรูปแบบข้อสอบ TU STAR ข้อสรุปหลังแถลงการจากธรรมศาสตร์