สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดีน้องๆ #dek63 ปวส. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาพื้นที่ / โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2563
ข่าวดีสำหรับน้องๆ ระดับชั้น ปวส. #dek63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคร รอบโควตา ปีการศึกษา 2562

โครงการโควตากลุ่มสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 23 กันยายน 2562
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 80 คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 80 คน


ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ระเบียบการ >>> คลิกที่นี่ <<<


โครงการต่อยอด ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ​
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 80 คน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 80 คน
คุณสมบัติโครงการต่อยอด ปวส. 

ระเบียบการ >>> คลิกที่นี่ <<<

โควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30 คน
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปี ครึ่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต  30 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 30 คน


ระเบียบการ >>> คลิกที่นี่ <<<