สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2563


รับตรง #dek63 หลายๆมหาวิทยาลัยก็เริ่มเปิดรับกันแล้ว วันนี้พี่มีรับตรงของมหาวิทยาลัยคริสเตียนมาแนะนำค่ะ
โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับกว่า 10 หลักสูตร แถมยังมีทุนการศึกษาให้น้องๆที่สนใจอีกด้วย มีสาขาอะไรที่เปิดรับในรอบนี้บ้างไปดูกันค่ะ

 
หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้
1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จำนวน  100  คน
 
1.2  Bachelor of Nursing Science
จำนวน  50  คน
 
1.3  Bachelor  of  Arts  Program  in  Tourism and Service Innovation 
จำนวน  60  คน
 
1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชากายภาพบำบัด 
จำนวน  60  คน

1.5  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
จำนวน  80  คน
 
1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
จำนวน  50  คน
 
1.7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
จำนวน  80  คน
 
1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
จำนวน  50  คน
 
1.9  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จำนวน  50  คน
 
1.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
จำนวน  75  คน
 
2. เอกสารประกอบการสมัคร
  2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน   1   ฉบับ
  2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
  2.3  สำเนาใบ ปพ. 1 (4 ภาคการศึกษาขึ้นไป)  1  ฉบับ
  2.4  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.  สมัคร สัมภาษณ์ และทราบผลทันที
4.  ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า  10,000 บาท เพื่อรับสิทธิ์พิจารณาทุนการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
    คริสเตียน  และ ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือในวันเปิดภาคการศึกษา 
 
 
ลงทะเบียนได้ที่ LINE: @admissioncut หรือ 
คลิกเลย https://admissioncut.com/line/