สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัคร รับตรง รอบโควตาท้องถิ่น น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลย

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์
การประถมศึกษา
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยาการปรึกษาแนะนแวฯ
จิตวิทยาชุมชน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์กรฯ
นิติศาสตร์
ทัศนศิลป์
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปะการแสดง
ดุริยางคศิลป์
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
การจัดการภัยพิบัติฯ
นวัตกรรมอาหารฯ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจการบิน
การจัดการนวัตกรรมการค้า
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสถานพยาบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความงาม
เกษตรศาสตร์ (จ.สระแก้ว)
รัฐประศาสนศาสตร์ (จ.สระแก้ว)
การจัดการทั่วไป (จ.สระแก้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<