สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2563กำหนการรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 กรณีเป็นบุคคลพิการ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้
1.5 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
1.6 ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีคณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
 - ต้องผ่านการสอบวิชา PAT 5
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
(2) คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ครุศาสตร์


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ