สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการโควตาเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครรับโควตาเรียนดี กว่า 2,590 ที่นั่ง 

กำหนดการรับสมัครโครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับ 40 คน

โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เปิดรับ 30 คน


โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/Portfolio
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
เปิดรับ 300 คน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เปิดรับ 341 คน
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เปิดรับ 144 คน
คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
เปิดรับ 550 คน

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ
(ไม่จำกัดจำนวนรับ)

โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับ 462 คน

โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน
(ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับ 255 คน

โครงการโควตากลุ่มสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี (สถานศึกษาในโครงการพิจารณาส่งรายชื่อนักเรียน และสมัครที่คณะ)
เปิดรับ 160 คน

โครงการต่อยอด ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  วิทยาเขตปราจีนบุรี
เปิดรับ 160 คน

โควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมวิทยาเขตปราจีนบุรี
เปิดรับ 150 คน


ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<