สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาพิเศษ #dek64 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประเภท : รอบโควตาพิเศษ
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาคณิตศาสตร์
ม. 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิตหรือ ศิลป์-คำนวณ มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาพลศึกษา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สาขาภาษาไทย
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาภาษาอังกฤษ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพครู
สาขาสังคมศึกษา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาการประถมศึกษา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาพระพุทธศาสนา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ประสิทธิภาพ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สาขาดนตรีศึกษา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
สาขานาฏศิลป์ศึกษา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือการแสดงทุกประเภทและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสาขาสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะ ออกแบบ
สาขาสถาปัตยกรรม
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ ,ปวช.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม , ปวช. ก่อสร้าง
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนปวช. ช่างอุตสาหการทุกสาขา ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6, ปวช. ที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ช่างทุกสาขาวิชา
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)
ปวส. แขนงวิชาช่างยนต์เครื่องกล เครื่องกลเรือ เครืองจักกลหนัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
สาขามัลติมิเดียสถาปัตยกรรม
ม.6 แผนการเรียนวิทย์- คณิต , ศิลป์ - คำนวณ, ทุกสาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ปวส. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ (ควรมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ด้านคอมพิวเเตอร์ฮาร์ดแวร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ที่มีพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการพัฒนาชุมชน
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขานาฏศิลป์และการละคร
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และการแสดง
สาขานิติศาสตร์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขาภาษาไทย
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขาภาษาอังกฤษ
- Admission ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนกการเรียน โดยให้ยื่นผลคะแนสอบ GAT หรือ O - NET (ภาษาอังกฤษ) หรือ V- NET- โควตา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนกการเรียน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขารัฐศาสตร์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขาดุริยางคศิลป์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนและต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตก
สาขาพัฒนาสังคมเมือง
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขาการออกแบบ
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มีทักษะทางศิลปะและมีความคิดสร้างสรรค์และต้องผ่านการทดสอบการวาดรูปขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
 
วิทยาการจัดการ
สาขานิเทศศาสตร์
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
บัญชีบัณฑิต
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนและต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาการจัดการทั่วไป
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาการตลาด
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน