สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​เรียนราชภัฎไหนดี มาดู TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎยอดนิยม

​เรียนราชภัฎไหนดี
​เรียนราชภัฎไหนดี ??
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับของพัฒนาการการศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 

ปัจจุบันประเทศไทยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายอยู่ทุกภูมิภาค 40 แห่ง ได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานในท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 40 แห่ง ดังต่อไปนี้

กลุ่มภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)

กลุ่มภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)

กลุ่มรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)

กลุ่มภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (มกส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)

​เรียนราชภัฎไหนดี
​เรียนราชภัฎไหนดี พี่แอดมินจะพามาทำรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  อาจจะเป็นตัวเลือกให้น้อง ๆ ได้นะ

​เรียนราชภัฎไหนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไม่ได้มุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจหลากหลายศาสตร์ไปพร้อมกัน ซึ่งเทรนด์การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ มบส. ในการปรับตัวสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ ​​เรียนราชภัฎไหนดี อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่องทางการติดต่อ
โทร 02 473 7000
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/bsrunews/
Website : https://www.bsru.ac.th/
E-mail : admin@bsru.ac.th

 

TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎยอดนิยม (​เรียนราชภัฎ)

จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Thailand Education Ranking (TER) ​เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

​เรียนราชภัฎไหนดี
โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 
2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้...
​เรียนราชภัฎไหนดี
​เรียนราชภัฎไหนดี