สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

มาแล้วจ้า!! รอบนี้น้องๆ ปวส. และน้องๆ ม.6 ที่สนใจอยากเรียนภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
เรียน 1 วัน/สัปดาห์ วันอาทิตย์ วันเดียว ตอบโจทย์น้องๆที่ทำงาน+เรียน น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลยนะคะ

ภาคพิเศษ ?
ภาคพิเศษหรือภาคสมทบเป็นการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม จากภาคปกติ เช่นภาคปกติเรียนวันจันทร์-ศุกร์
8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น แต่ภาคพิเศษ จะเริ่มเรียนกันประมาณ บ่าย หรือ เย็น ยาวจนถึง สองทุ่มสามทุ่ม หรือที่เรียกว่านอกเวลาราชการ บางสถาบันมีเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ซึ่งก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด


รูปแบบการศึกษาภาคพิเศษ
-เรียนแบบครบทุกกลุ่มวิชาตาม (Module)กลุ่มเทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปี จะได้รับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยถือเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
-เรียนแบบกลุ่มวิชา (Module)ที่ทางหลักสูตรออกแบบไว สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)
-การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC หรือ ในสถานประกอบการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือจากการจำลองทดลองปฏิบัติผ่านระบบ Board Game


วันเรียน เรียน 1 วัน/สัปดาห์  เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว !คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)
สาขาการบัญชี (AC)
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

คุณสมบัติและการคัดเลือก
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.2  ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์
3. สอบสัมภาษณ์ ทาง Online อย่างเดียว


เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
-โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
-โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
เกณฑ์การคัดเลือก
-พิจารณาจาก ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป (กรอกใบสมัคร Online ที่ reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp  พร้อมพิมพ์ใบสมัคร)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับอนุปริญญา ปวส.
- เอกสารอธิบายหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา (เพื่อพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา)
- มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน


รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
สมัครออนไลน์ : www.admission.tni.ac.th/home/2017/main/
Facebook : ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Twitter : @tniadmissions
Instragram : Thai_nichi
Tel. : 02-763-2601-5