สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากไป Open House เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2023 มีที่ไหนบ้าง

   อยากไป Open House เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2023 มีที่ไหนบ้าง   ใครที่กำลังมองหางาน Open House ช่วงปลายปี 2023 มาทางนี้ วันนี้แอดมินมี 8 สถาบัน มาแนะนำกัน มาดูกันว่าแต่ละที่เปิดบ้านกันวันไหน มีคณะอะไรบ้าง

   1. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     เปิดบ้าน วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 
     > สถานที่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม :
       - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
       - คณะมัณฑนศิลป์
       - คณะอักษรศาสตร์
       - คณะศึกษาศาสตร์
       - คณะวิทยาศาสตร์
       - คณะเภสัชศาสตร์
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     > กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรม Workshop, แข่งขันตอบปัญหา, ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน, ชมการแสดงดนตรีสากล และอื่น ๆ อีกมากมาย

   2. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์
     เปิดบ้าน วันที่ 16-17 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
     > สถานที่ : อาคารมหิดลอดุลยเดช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     > จำนวนรับ : วันละ 200 ที่นั่ง 
       - รอบที่ 1 วันที่ 16 กันยายน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม วันที่ 25-31 สิงหาคม 2566
       - รอบที่ 2 วันที่ 17 กันยายน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม วันที่ 1-10 กันยายน 2566
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต
   ลงทะเบียนเข้าร่วม ที่นี่ >> https://openhouse.mahidol.ac.th/#


    3. มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์
     เปิดบ้าน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น.
     > สถานที่ : Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม : คณะวิทยาศาสตร์
     > มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
   ลงทะเบียนเข้าร่วม ที่นี่ >> https://page.line.me/628qxery?openQrModal=true

  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
     เปิดบ้าน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2566 
     > สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม : คณะวิศวกรรมศาสตร์


   5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     เปิดบ้าน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566
     > สถานที่ : จัดในรูปแบบออนไลน์ (ทาง Facebook ไลฟ์)
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม : 
       - คณะมนุษยศาสตร์
       - คณะศึกษาศาสตร์
       - คณะวิจิตรศิลป์
       - คณะสังคมศาสตร์
       - คณะวิทยาศาสตร์
       - คณะเภสัชศาสตร์
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - คณะแพทยศาสตร์
       - คณะเกษตรศาสตร์
       - คณะทันตแพทยศาสตร์
       - คณะเทคนิคการแพทย์
       - คณะพยาบาลศาสตร์
       - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
       - คณะสัตวแพทย์
       - คณะบริหารธุรกิจ
       - คณะเศรษฐศาสตร์
       - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - คณะการสื่อสารมวลชน
       - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
       - คณะนิติศาสตร์
       - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
     > มีกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร

   6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     เปิดบ้าน วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.
     > สถานที่ : ณ ยิมเนเซียม 4-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด

        - เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 19-25 กันยายน 2566
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี


   7. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
     เปิดบ้าน วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 - 17.00 น.
     > สถานที่ : โรงพยาบาลศิริราช
     > จำนวนรับ : จำนวนจำกัด

     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > สาขาที่เข้าร่วม : 
       - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
       - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
       - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
       - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
     > ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> ลงทะเบียน Open House แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


  8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     เปิดบ้าน วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 
     > สถานที่ : ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม : (รอประกาศ)
     > กิจกรรมพิเศษ : มีหลายสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม
     > ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenw--namJYvgflxH2Zm7qB-Z5XTnR9NpyIqRNIh2HJ1eF8-A/viewform

   ติดตามข้อมูลได้ที่นี่ >> https://sites.google.com/kku.ac.th/kkuopenhouse/home

9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     เปิดบ้าน วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
     > สถานที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
        - เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 24 สิงหาคม 2566
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม :
       - คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
       - คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
       - คณะนิติศาสตร์
       - คณะนิเทศศาสตร์
       - คณะบริหารธุรกิจ
       - คณะบัญชี
       - คณะมนุษศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
       - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์
       - คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
       - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - หลักสูตรนานาชาติ
      > กิจกรรมพิเศษ : BU X GMM Soundscape Music Contest เวลา 16.00 น. - 20.00 น.
   ลงทะเบียนเข้าร่วม ที่นี่ >> งทะเบียน Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
     เปิดบ้าน วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566
     > สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > หลักสูตรที่เข้าร่วม :
       - สถานีนักบิน
       - สถานีวิศวกร 
       - สถานีนักกฎหมาย
       - สถานีสถาปนิก
       - สถานีนักธุรกิจ
       - สถานีนักสื่อสารสร้างสรรค์
       - สถานีธุรกิจการบริการ
       - โรงแรม ท่องเที่ยว สถานีพยาบาล
       - สถานีธุรกิจการบิน
       - สถานี IT
       - สถานีนักจิตวิทยา
       - สถานีวิทย์กีฬา
       - สถานีหลักสูตรอินเตอร์

   ลงทะเบียนเข้าร่วม ที่นี่ >> งทะเบียน Open House มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
   ลงทะเบียนจองสิทธิ์ร่วมกิจกรรม รับทุนการศึกษา 15,000 บาท


   11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     เปิดบ้าน วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

   12. มหาวิทยาลัยรังสิต
     เปิดบ้าน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566
     > สถานที่ : มหาวิทยาลัยรังสิต
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม :
       - วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
       - วิทยาลัยการออกแบบ
       - คณะบริหารธุรกิจ
       - คณะบัญชี
       - คณะเศรษฐศาสตร์
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
       - วิทยาลัยนิเทศาสตร์
       - วิทยาลัยศิลปศาสตร์
       - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริหาร
       - คณะเทคโนโลยีการอาหาร
       - คณะนิติศาสตร์
       - คณะรัฐศาสตร์
       - วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
       - สถาบันการบิน
       - วิทยาลัยดนตรี
       - คณะนวัตกรรมเกษตร
       - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
       - วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
       - วิทยาลัยการกีฬา
       - คณะแพทย์ศาสตร์
       - คณะเภสัชศาสตร์
       - คณะทันตแพทยศาสตร์
       - คณะพยาบาลศาสตร์
   ลงทะเบียนเข้าร่วม ที่นี่ >> ลงทะเบียน Open House มหาวิทยาลัยรังสิต


 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
     เปิดบ้าน วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566
     > สถานที่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี
     > คณะที่เข้าร่วม :
       - คณะบริหารธุรกิจ

 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     เปิดบ้าน วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566
     > สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
     > จำนวนรับ : ไม่จำกัด
     > คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : ไม่จำกัด
     > ค่าใช้จ่าย : ฟรี


   ใครวางแผนจะไปที่ไหน อย่าลืม!! ลงทะเบียนกันด้วยนะ ถ้ามีการประกาศเพิ่มเติม ทาง Admission Premium จะนำมาแบ่งปันให้อีกที