สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตแพทย์ รุ่นแรก ปี 2567

   แถลงการความคืบหน้าของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


   สรุปสาระสำคัญ
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่เตรียมรับนิสิตรุ่นแรก คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรการสอนจากแพทยสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสถาบันการแพทย์ลำดับที่ 27 ของประเทศไทย ในปีการศึกษา 2567 จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกทั้งหมด 48 คน เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ TCAS1 : Portfolio, TCAS2 : Quota, และ TCAS3 : Admission 
   TCAS1 : Portfolio จะแบ่งรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการช้างเผือก รับ 12 คน และโครงการเรียนล่วงหน้า รับ 3 คน รวมทั้งหมด 15 คน จะเปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 4 มกราคม 2567
   เกณฑ์การคัดเลือก
  โครงการช้างเผือก

     - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
     - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50
     - 
มีผลงานใน Portfolio 3 ผลงานสำคัญ
     - มี SOP เกี่ยวกับตัวเอง เป้าหมายการเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์
     - มีผลสอบภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี : TOEFL (PBT/ITP) มากกว่า 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (CBT) มากกว่า 213 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (IBT) มากกว่า 79-80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS มากกว่า 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป หรือ KU-EPT มากกว่า 65 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC มากกว่า 700 คะแนนขึ้นไป
     - มีผลสอบ BMAT รวม 3 Sessions ไม่ต่ำกว่า 11.0 คะแนน 
   • โครงการเรียนล่วงหน้า
  • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เลือก 3 วิชา 4 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาได้เกรด B+
  • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตระจำวัน ได้เกรด A

 
   TCAS2 : Quota รับจำนวน 12 คน แบ่งเป็น เขตสุขภาพที่ 5 สุพรรณบุรี รับ 3 คน จังหวัดอื่นในเขตสุขภาพนี้ (นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) รับรวมกัน 3 คน และเขตสุขภาพที่ 8 สกลนครรับ 3 คน จังหวัดอื่นในเขตสุขภาพนี้ (บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู) รับรวมกัน 3 คน จเปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2567
  • จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 โดย ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50 และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
 
   TCAS3 : Admission รับคัดเลือกผ่านโครงการ กสพท. รับจำนวน 21 คน จะ
เปิดรับสมัครวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567


       วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มีการจัดงานแถลงข่าว “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตแพทย์ รุ่นแรก ปี 2567”  โดยมีกำหนดการ ดังนี้
   • 11.00 -11.30 น. ลงทะเบียนร่วมงาน
   • 11.30 – 12.00 น. 
   - อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงถึงความสำคัญของโครงการอุทยานการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - คณบดีคณะแพทยศาสตร์  แถลงถึงความก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์
   - รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ แถลงถึง การเปิดรับนิสิตแพทย์ รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2567
   - ซักถาม และ สัมภาษณ์ตามอัธยาศัย
   • 12.00 น. จบการแถลงข่าว