สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

UploadImage
           
      คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ)


ปฏิทินดำเนินการ
  

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
  
 1. กลุ่มภาษาเกาหลี      30 คน

 2. กลุ่มภาษาจีน           70 คน
 3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น        70 คน
 4. กลุ่มภาษาเวียดนาม  30 คน


คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ต้องมีผลคะแนนการสอบ O-NET  3 รายวิชา( ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)
4. ต้องมีผลคะแนน GAT สามารถเลือกใช้คะแนนครั้งที่สูงสุดในครั้งที่ 1/2558,2/2558,1/25559,2/2559


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
 
1. คะแนน O-NET กำหนดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 50 ดังนี้
   - ภาษาไทย         ค่าน้ำหนักร้อยละ 15

   - สังคมศึกษา       ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
   - ภาษาอังกฤษ     ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

2. คะแนนการสอบ GAT คิดค่าน้ำหนัก เป็นคะแนน ร้อยละ 50
 
อัตราค่าธรรมเนียม : 400 บาท (สามารถเลือกได้ 2 วิชา ภาษาละ 400 บาท)


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่