หน้าแรก เรียนอินเตอร์ เรียนนานาชาติ

"เรียนนานาชาติ" ทางเลือกที่ดีกับชีวิตและอนาคต ในระบบการศึกษาไทย

วันที่เวลาโพส 01 มีนาคม 60 15:17 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium

"ไม่มีอะไรมาทำให้เราคิดอยากเรียนภาษาอังกฤษได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น "
 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีน้อง ๆ หลาย ๆ คนให้ความสนใจเรียนนานาชาติและหลักสูตรไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ทำให้โรงเรียนมัธยมหลาย ๆ ที่นำไปพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของไทยบางแห่ง แม้ว่าหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติจะมีความแตกต่างกัน แต่ระบบการศึกษาของไทยก็กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อรวมมุมมองและแนวทางที่เป็นสากลมากขึ้นในการเรียนการสอน

เรียนนานาชาติ
เรียนนานาชาติ เรียนอะไรบ้าง?
สำหรับหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาคอินเตอร์ ในระดับมหาวิทยาลัย จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษล้วน หรือมีภาษาอื่นเข้ามาด้วยขึ้นอยู่คณะ/สาขาวิชาที่เลือกเรียน
และนอกจากนี้ในบางคณะ/สาขาวิชาอาจจะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกด้วย เช่น เรียนที่เมืองไทย 2 ปี และเรียนที่ต่างประเทศอีก 2 ปี หรือฝึกงานที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี เป็นต้น

หลักสูตรไทย เรียนอะไรบ้าง?
สำหรับหลักสูตรไทยก็จะเรียนวิชาพื้นฐานตามปกติในคณะ/สาขาวิชาที่ได้เลือกเรียน ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับคณะ/สาขาที่เลือกเรียน ส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษาไทย
อาจจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะของคณะ/สาขาบ้าง แต่ไม่ได้เรียนอังกฤษล้วนเหมือนหลักสูตรนานาชาติ


เรียนนานาชาติ
จุดแตกต่าง เรียนนานาชาติ VS เรียนหลักสูตรไทย
ด้านเนื้อหา
- หลักสูตรไทยเน้นหนักไปที่การท่องจำและการเรียนรู้ข้อเท็จจริง 
- หลักสูตรนานาชาติมักให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา
ด้านภาษา
- หลักสูตรไทยภาษาที่ใช้เรียนจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนในหลักสูตรของไทย 
- หลักสูตรนานาชาติจำนวนมากสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ด้านขอบเขตการเรียนรู้
- หลักสูตรไทยมีแนวโน้มที่จะเน้นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และค่านิยมของท้องถิ่นมากกว่า
- หลักสูตรนานาชาติจะครอบคลุมหัวข้อและมุมมองที่หลากหลายกว่า
ด้านการประเมินแต่ละหลักสูตร
- หลักสูตรไทยมักจะพึ่งพาการสอบและการทดสอบมาตรฐานเป็นหลัก 
- หลักสูตรนานาชาติมักจะใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายกว่า เช่น เรียงความ การนำเสนอ และโครงงานกลุ่ม
ด้านโครงสร้างหลักสูตร
- หลักสูตรไทยมีการจัดกลุ่มวิชาและหัวข้อตายตัว 
- หลักสูตรนานาชาติมักจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าและเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกได้หลากหลาย


เรียนนานาชาติ เงินเดือนมากกว่าจบหลักสูตรไทย จริงหรือ?
ยุคสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาที่ 3 หรือ 4 เป็นอะไรที่สำคัญมาก ต่อการสมัครเข้าทำงานมีผลต่อเงินเดือน ทักษะด้านภาษาเป็นเหมือนข้อได้เปรียบในด้านการสมัครงาน แต่ก็ไม่เสมอไปว่าเรียนจบภาคอินเตอร์มาแล้วจะได้เงินเดือนมากกว่าหลักสูตรไทย เพราะการสมัครเข้าทำงานมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือน เช่นประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ฝึกงาน และความสามารถด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ


 แนะนำหลักสูตรนานาชาติ 
การจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาน่าเรียน
- สาขาการจัดการธุรกิจ ( นานาชาติ ) BBA. in Business Management ที่นี่
- ธุรกิจการบิน ( นานาชาติ ) B.A. International Airline Business ที่นี่

เรียนนานาชาติ
เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
ธุรกิจการบิน ( นานาชาติ ) B.A. International Airline Business
    หลักสูตรธุรกิจการบิน ( นานาชาติ ) เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นมืออาชีพด้วยรายวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ICAO ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินทั้งไทยและต่างประเทศ  เรียนรู้ด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การบริการสินค้าทางอากาศ มีการฝึกปฏิบัติงานในห้อง Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบิน


ทำไมต้องเรียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ? 
- ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในสายงานนั้น ๆ 
- น้อง ๆ ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ 
- มีความรอบรู้และประสบการณ์ศึกษาดูงาน ณ บริษัทชั้นนำและภาคธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- เสริมสร้างน้อง ๆ ให้มี mindset ที่ดี ช่วยเหลือรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มี creativity และมีความพร้อมที่จะก้าวไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
- เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่น้อง ๆ เป็นที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา แนะนำอย่างใกล้ชิด
ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม การเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาการทางด้านต่างๆ
- เสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านเรื่องที่พัก เรื่องวีซ่า และเรื่องสุขภาพ
- ห้องเรียนอัจฉริยะมีอุปกรณ์มัลติมีเดียครบครัน มีห้องรับรองพิเศษและโรงละครขนาดเล็กสำหรับน้อง ๆ ห้องสมุดออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยโซนบันเทิงที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วทั้งมหาวิทยาลัย


เรียนนานาชาติ
เรียนนานาชาติ
จบมาทำงานอะไร/เงินเดือนเท่าไหร่ ?
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน /  50,000 – 70,000 บาท ++
- พนักงานบริการภาคพื้น / 15,000 บาท  ( เบี้ยขยัน ค่าเข้างานผลัดกลางคืน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ตามแต่สายการบินหรือสนามบิน )
- เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง  / 15,000 - 25,000 บาท ++
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งสินค้าทางอากาศ / 15,000-20,000 บาท ++
- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ / 15,000-30,000 บาท++

รายละเอียดหลักสูตร 
การจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ได้เรียนรู้ด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การบริการสินค้าทางอากาศ มีการฝึกปฏิบัติงานในห้อง Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบิน การตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริง อีกทั้ง หลักสูตรยังได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่ดีกว่าในการฝึกงานและร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษากับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน 


เรียนนานาชาติ
เรียนนานาชาติ
จุดเด่น
1.หลักสูตร International Airline Business มีรายวิชาตามมาตรฐาน ICAO เป็นที่แรกและที่เดียวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
2.หลักสูตร International Airline Business เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานการบินระดับ World Class องค์กรการบินระดับสากล
อาทิ บริษัท Lufthansa Services Thailand ( LST) บริษัทในครือของ Lufthansa German Airlines
3.หลักสูตร International Airline Business มีทีมคณาจารย์และผู้มีประสบการณ์ในทุกภาคพื้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก
4.หลักสูตร International Airline Business สร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติครบถ้วนได้มาตรฐานมืออาชีพทางด้านธุรกิจการบิน
5.นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานด้านธุรกิจที่ตนสนใจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับโลกของการทำงานจริง
6.หลักสูตร International Airline Business เปิดโอกาสศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน

ค่าเทอม
สำหรับนักศึกษาไทยเทอมละประมาณ 46,000- 52,000 บาท ตลอดปีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 336,600 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร +66 2 579 1111
เว็บไซต์ : 
spuic.spu.ac.th
E-Mail : intl@spu.ac.th

เรียนนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ อื่นๆ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
- มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
- วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการบิน


ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอการค้นพบจากมนุษย์ ซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไร แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอกตัวเองได้ก็คือ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่ออนาคตหน้าที่การงานของตัวเราเอง ใครที่มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ ก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะภาษาอังกฤษคุกคมรามไปทุกแห่งของโลกแล้วก็ว่าได้
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด