หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

สมัครแพทย์ นานาชาติ TCAS รอบที่ 1 ต้องมีคะแนนอะไร

วันที่เวลาโพส 03 กรกฎาคม 63 18:05 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremiumวิชาภาษาอังกฤษ (เลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็น 9 ระดับ
- TOEFL : ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน เรียงตามลำดับการสอบ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการสอบ โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT เป็นการสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน
- CU-TEP & Speaking (เฉพาะ จุฬาฯ/มข.) : เป็นการวัดผลด้านทักษะการพูด สมัครพร้อมการสอบ CU-TEP ปกติ ต้องสอบ CU-TEP พาร์ท Paper-based ในช่วงเช้า และสอบ CU-TEP Speaking ในช่วงบ่าย
- TU-GAT (เฉพาะ มธ.) : แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar), ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary), การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
 

BMAT 

BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ที่จัดสอบโดย Cambridge Assessment Admissions Testing มีระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบเขียนบนกระดาษ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทักษะการคิด, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ และ การสอบข้อเขียน
 

SAT Subject Test (เฉพาะคณะแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย)

SAT Subject Test คือข้อสอบที่ออกแบบเพื่อวัดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเฉพาะในหมวดต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด