หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

สมัครวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

วันที่เวลาโพส 07 กรกฎาคม 63 15:55 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremiumกลุ่มภาษาอังกฤษ (เลือกคะแนนสอบตัวใดตัวหนึ่ง)

- IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็น 9 ระดับ
- TOEFL : ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน เรียงตามลำดับการสอบ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการสอบ โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT เป็นการสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน
- CU-TEP : เป็นการวัดผลด้านทักษะการพูด สมัครพร้อมการสอบ CU-TEP ปกติ ต้องสอบ CU-TEP พาร์ท Paper-based ในช่วงเช้า และสอบ CU-TEP Speaking ในช่วงบ่าย
- TU GET : แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar), ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary), การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
- SAT Evidence-Based Reading & Writing : ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Evidence-Based Reading & Writing และ Mathematics
 

กลุ่มคณิตศาสตร์ (เลือกคะแนนสอบตัวใดตัวหนึ่ง)

- SAT Math + SAT Subject Test (Math Lv 2) : ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Evidence-Based Reading & Writing และ Mathematics
- CU-AAT Math : ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ CU-AAT Math Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์) และ CU-AAT verbal (ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
- GSAT : GSAT คือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาการที่ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เเละหลักสูตรอินเตอร์ ซึ่งข้อสอบ GSAT จะอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับข้อสอบ
 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ (เลือกคะแนนสอบตัวใดตัวหนึ่ง)

- SAT Subject Test (Phy+Chem) : SAT Subject Tests หรือ SAT II คือ การสอบวิชาเฉพาะทางที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การเลือกใช้ผลคะแนนของแต่ละวิชานั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย
- CU-ATS : แบบทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Inter) โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT-II 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด