หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

อยากเรียนนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ นานาชาติ ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง

วันที่เวลาโพส 22 กรกฎาคม 63 13:02 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremiumวิชาภาษาอังกฤษ (เลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- SAT Evidence-Based Reading & Writing : ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Evidence-Based Reading & Writing และ Mathematics
- CU-AAT Verbal : ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ CU-AAT Math Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์) และ CU-AAT verbal (ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
- IELTS : แบ่งเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีการแยกคะแนนในแต่ละทักษะอย่างชัดเจน และในแต่ละทักษะจะใช้เกณฑ์การวัด คือการแบ่งออกเป็น 9 ระดับ
- TOEFL : ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน เรียงตามลำดับการสอบ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการสอบ โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT เป็นการสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน
- TU GET : แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar), ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary), การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
- PTE (Academic) : PTE ย่อมาจาก Pearson Test of English เป็นการสอบวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษอีกตัวนึงที่เริ่มมีขึ้นเมื่อปี 2009 โดยการพัฒนาขึ้นของ University of London ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก GMAC (Graduate Management Admission Council)

 

กลุ่มคณิตศาสตร์ (เลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- SAT Math : ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Evidence-Based Reading & Writing และ Mathematics
- CU-AAT Math : ข้อสอบ CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ CU-AAT Math Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์) และ CU-AAT verbal (ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
- GSAT : GSAT คือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาการที่ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เเละหลักสูตรอินเตอร์ ซึ่งข้อสอบ GSAT จะอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับข้อสอบ
- ACT (Math) : เป็นการสอบวัดระดับทักษะการใช้เหตุผลและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผล ข้อสอบ ACT นั้น เป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา จากการสอบทั้งหมด 5 ส่วนดังต่อไปนี้ จากการสอบทั้งหมด 5 ส่วนดังต่อไปนี้ English, Mathematics, Reading, Science Reasoning และ Writing


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด