สอบเข้ามหาวิทยาลัย9 หลักสูตรใหม่ สร้างนักธุรกิจยุคดิจิทัล

วันที่ 30 มีนาคม 2560 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ. หรือ DPU) เปิดตัว 9 หลักสูตรใหม่ สร้างผู้เชี่ยวชาญ ...


ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ...


ในยุคที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทร้อยเปอร์เซ็น แล้วทำไมเราถึงไม่เลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ ???

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีชาวต่างชาติ เต็มท้องถนนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องยอมรับว่า "ภาษาอังกฤษ" ได้เข้ามามีบทบาทเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วในปัจจุบัน ...


มุ่งเน้นการเรียนผ่านประสบการณ์จริง บนพื้นฐานความรู้จากทฤษฎี พร้อมให้นักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ

การพัฒนาการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า เป็นผลให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คน ...


"งานด้านบริการ" หนึ่งอาชีพที่เรียนจบไม่มีตกงาน หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM)

จากการสำรวจ 10 อันดับสายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด (ระดับหัวหน้างาน) จาก Jobsdb.com ระหว่างปี 2015 และ ปี 2016 หนึ่งอาชีพที่ครองสายงานที่ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งสองปีซ้อนก็คือ ...


หลักสูตรนานาชาติ สาขาธุรกิจการบิน โอกาสที่มากกว่า พร้อมทำงานในสายการบินระดับเอเชียและระดับโลก

สถานการณ์การบินในปัจจุบันคล้ายกับรถตู้ที่มาแย่งผู้โดยสารรถเมล์ ด้วยเหตุที่รถตู้มีจำนวนมากขึ้น รถเมล์ก็มากขึ้นเช่นกัน แต่การโดยสารรถตู้ไวกว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ...


รับตรง 9 โครงการ รวม 975 ที่นั่ง (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ...


ตัวกำหนดจะ UP หรือ Down ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ภายใต้การสื่อสาร การติดต่อค้าขายระหว่างกัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวคือความเข้าใจในวัฒนธรรมของคู่ค้า ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ...


รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับนักศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)(ครั้งที่ 2) ...


รับตรง59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติ/สองปริญญา) คณะวิทยาศาสตร์ แบบโควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเข้าศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติ/สองปริญ...


รับตรง59 สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบ2/ขยายเวลารับ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเข้าศึกษารับตรง สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปฏิทินดำเนินการ ...