หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ คณะ/สาขา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย มีสาขาวิชาย่อยอะไรบ้าง?

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 61 17:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อทางด้านสถาปัตย์ รู้ไหมว่าในคณะนี้มีสาขาวิชาย่อยอะไรบ้าง แล้วแต่ละมหาวิทยาลัย เค้ามีสาขาที่เราอยากเรียนหรือเปล่า บทความนี้เรามีข้อมูลของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาฝากน้องๆ กัน ตามมาเก็บข้อมูลกันไว้ได้เลย 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสาขาวิชาย่อยเยอะที่สุด ดังนี้
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมผังเมือง
- สถาปัตยกรรมไทย
- ออกแบบอุตสาหกรรม
- สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี นานาชาติ)
- นิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 


มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
* สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ของศิลปากรจะอยู่ในคณะ “มัณฑนศิลป์” 


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สถาปัตยกรรม
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน
- ศิลปอุตสาหกรรม
- สนเทศสามมิติ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรม
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) เป็นสาขาใหม่ล่าสุด (นวัตกรรมอาคาร)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี / 4+2ปี ตรีควบโท)
- สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 4 ปี)
- ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
- สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 4 ปี)
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตร 4 ปี) บริหารจัดการ
- Urban Design and Development (International Program) (หลักสูตร 4+1 ปี ตรีควบโท)
- Design, Business & Technology Management (English program ตรีควบโท)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ (บางมด)
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน
- ออกแบบอุตสาหกรรม
- นิเทศศิลป์

* คณะสถาปัตย์ฯ องที่นี่ เป็นแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยที่สอนเป็นอินเตอร์ทั้งหมดทุกภาควิชา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
- สถาปัตยกรรม 
- ออกแบบภายใน (ศิลปบัณฑิต 4 ปี)
- ออกแบบเซรามิกส์ (ศิลปบัณฑิต4 ปี)
- ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศิลปบัณฑิต4 ปี)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
- สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)


มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สถาปัตยกรรม
- ออกแบบอุตสาหกรรม
* สถาปัตย์ ม.ข. ถือว่าเป็นคณะสถาปัตย์ นอกกรุงเทพฯที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- สาขาสถาปัตยกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
- สาขาการจัดการงานก่อสร้าง
- สาขานฤมิตศิลป์


มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 
- สถาปัตยกรรม
- ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศิลปกรรม)
- Innovative media design (ศิลปกรรม)
- Visual Art design (ศิลปกรรม)
* มีสาขาเดียวที่เป็นสถาปัตยกรรม ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ เป็นการเรียนการสอนที่เป็นการออกแบบ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิกและทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) 
- สถาปัตยกรรม
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี)
- สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน
* ราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งที่ที่เปิดรับผู้ที่จบ ป.ว.ส. มาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรเรียนต่อเนื่อง 3 ปี ปัจจุบันก็รับนักศึกษาแบบหลักสูตร 5 ปี

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด