หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ คณะ/สาขา

สาขาสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน มีที่ไหนบ้าง

วันที่เวลาโพส 09 ตุลาคม 61 13:34 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ คนไหนที่มีใจรักงานออกแบบ ใฝ่ฝันและมุ่งมั่นจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อใน สาขาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ บทความนี้เราได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตรหรือสาขาของสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมาไว้ให้น้องๆ เอาไปเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อได้เลย รวมที่เรียน สาขาสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ


สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 5 ปี 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)
การวางแผนภาคและเมือง (สถ.บ.)
สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.)
ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี
- การออกแบบอุตสากรรม ภาคอินเตอร์ (ศล.บ.)
- INDA, the International Program in Design and Architecture
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.arch.chula.ac.th 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
หลักสูตร 5  ปี 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  ภ.สถ.บ. 

หลักสูตร 4  ปี
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>  www.arch.kmitl.ac.th

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตร 5 ปี
สาขาสถาปัตยกรรม และ สาขาสถาปัตยกรรมไทย  (สถ.บ.) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.arch.su.ac.th
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร 5 ปีภาษาอังกฤษ (สถ.บ.) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ( Architecture )
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture )
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design )
 
หลักสูตร 4 ปี ได้ ศล.บ. 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www2.kmutt.ac.th

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตร 4 ปี
สาขาออกแบบภายใน (ศล.บ.) 
สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์  (ศล.บ.) 
สาขาวิชาออกแบบภายใน (ศล.บ.) 
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ (ศล.บ.) 
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.) 
 
หลักสูตร 5 ปี 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> archd.kmutnb.ac.th
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.arc.cmu.ac.th
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี
สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.)  ป.โท (สถ.ม.)
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (สน.บ.) หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
สาขาการผังเมือง หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (ผ.บ.) ป.โท (ผ.ม.)
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
สาขานวัตกรรมการัฒนาอสังหาฯ (วท.บ.) ป.โท (วท.ม.)
สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง Bachelor of Urban Design ป.โท Bachelor of Urban Design (M. UD.)
การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี วท.บ. (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> w2.tds.tu.ac.th
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
 
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
นฤมิตศิลป์ (ศป.บ.)
ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)
สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 
สถาปัตยกรรมผังเมือง (สถ.บ.) 
สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.) 
 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
การบริหารงานก่อสร้าง (วท.บ.) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.arch.msu.ac.th 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตร 5 ปี (สถ.บ.)
สาขาสถาปัตยกรรม และ ภูมิสถาปัตยกรรม 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.rmutsb.ac.th
 

 
มหาวิทยาลัยเอกชน
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตร 5 ปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)

หลักสูตร 4 ปี 
การออกแบบถายใน  (ศป.บ.)
การสื่อสารสถาปัตยกรรม (ศป.บ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.spu.ac.th 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ออกแบบภายใน 4 ปี  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบภายใน)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.dpu.ac.th

 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี (สถ.บ.)
การออกแบบภายใน 4 ปี (ศล.บ.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต
การออกแบบนิเทศศิลป์ ​4 ปี (ศป.บ.) ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ​4 ปี (ศป.บ.) ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  arch.kbu.ac.th 

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี สถ.บ.
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 4 ปี ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) (มีป.โท)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.bu.ac.th

 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สาขาวิชาออกแบบภายใน 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ.(การออกแบบภายใน)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ.(การออกแบบผลิตภัฒฑ์)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.arch.au.edu

 
มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (สถ.บ.)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> www2.rsu.ac.th 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด