หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ อาชีพในอนาคต

สถาปนิก 1 ใน 5 อาชีพที่เติบโตต่อเนื่องมากที่สุด

วันที่เวลาโพส 05 กรกฎาคม 61 14:23 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
อาชีพที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก

จากการเปิดเผยข้อมูลของเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (www.jobthai.com) ซึ่งได้วิเคราะห์ทิศทางการเติบโตของสาขาอาชีพในช่วงระหว่างปี 2557-2560 พบว่า อาชีพที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1 งานผลิต-งานควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 33%

2 งานด้านบริการ คิดเป็น 17%

3 งานโยธา-สถาปนิก คิดเป็น 14%

4 งานการตลาด คิดเป็น 6%

5 งานวิศวกรรม คิดเป็น 3%



ซึ่งการที่กลุ่มงานผลิตและบริการมีอัตราความต้องการแรงงานเฉลี่ยเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในส่วนการผลิตได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการขยายตัวดีตามไปด้วย 

ในส่วน กลุ่มงานที่มีแนวโน้มการเติบโตลดลง ได้แก่ กลุ่มงานด้านภูมิศาสตร์ ลดลง 68%  งานสื่อสิ่งพิมพ์ ลดลง 57% งานอัญมณี-เครื่องประดับ ลดลง 45% และงานนักเขียน-บรรณาธิการ ลดลง 32% เนื่องมาจากแรงงานในกลุ่มงานดังกล่าว เริ่มถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของผู้คนในสังคมทั่วโลก



ที่มา :
www.jobthai.com
www.thairath.co.th

www.lifestyle224.com
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด