หน้าแรก เรียนสถาปัตย์ คณะ/สาขา

ค่าเทอม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 61 17:44 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
ค่าเทอมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยในไทย (อัปเดตล่าสุด 2562)
อยากเรียนสถาปัตย์ ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมอะไรอีกที่ต้องรู้ ตามมาอ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ ปล.ค่าเทอมแต่ละสาขาไม่เท่ากัน ให้ศึกษาจากเว็บและเอกสารอ้างอิง ตาม link ที่แนบ แสดงค่าเทอมภาคการศึกษาปกติ ไม่รวมภาคฤดูร้อนนะจ๊ะ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปกติ (5 ปี) 16,300 บาท   www.ku.ac.th คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปกติ 18,000 บาท  registrar.kku.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรปกติ 21,000 บาท  
www.reg.chula.ac.th 
- หลักสูตรนานาชาติ 135,500 บาท  www.inter.chula.ac.th


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปกติ 29,000 บาท finance.oop.cmu.ac.th / ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรปกติ 50,000 บาท
- หลักสูตรนานาชาติ 110,000 บาท
 web.reg.tu.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปกติ 22,000 บาท  www.old.su.ac.th คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปกติ 20,000 บาท www.acad.nu.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรนานาชาติ 50,000 บาท  admission.kmutt.ac.th


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปกติ 28,000 บาท  www.admission.kmutnb.ac.th


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปกติ (5 ปี) 21,000 บาท  admission.up.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปกติ เริ่มต้น 18,000 บาท/เทอม
  www.acad.msu.ac.th


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปกติ 15,900 บาท  www.finance.mju.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปกติ 16,000 บาท  www.oreg.rmutt.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
หลักสูตรปกติ 16,000 บาท  www.kmitl.ac.th งานบริการนักศึกษา


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปกติ 20,000 บาท  entry.wu.ac.thคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปกติ 30,000 บาท  w08.psu.ac.th* อัปเดตล่าสุด 2562

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด