สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 คะแนนสอบพื้นฐาน จะสมัคร TCAS ต้องใช้


3 คะแนนสอบพื้นฐาน จะสมัคร TCAS ต้องใช้

O-NET  |  GAT/PAT  |  9 วิชาสามัญ
 
O-NET (Ordinary National Educational Test)

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนซึ่งจะทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว


ดาวน์โหลด >> รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( #dek62 )
 

กำหนดการ

สอบ 2 – 3 มีนาคม 2561
ประกาศผล 31 มีนาคม 2561
 

วิชาที่ต้องสอบ

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ใช้

 • TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ขั่นต่ำ บางโครงการ)
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (ขั่นต่ำบางโครงการ และ กสพท)
 • TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
 • TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
 
 
 
 

 GAT/PAT

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT จะถูกนำมาเป็นคะแนนที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด >> รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT 2562

กำหนดการ

สอบ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล 1 เมษายน 2562
 

วิชาสอบ

1. GAT (General Aptitude Tests)
เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50% ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50%
2.PAT (Professional and Academic Aptitude Test)
เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีทั้งหมด 7 ภาษา)
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 

TCAS รอบที่ใช้

 • TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 • TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
 • TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ9 วิชาสามัญ

เป็นข้อสอบกลางที่จัดโดย สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย โดยจากเดิมจะสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย (ทำการคเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559) จึงได้มีการเพิ่มเข้าไปอีก 2 วิชา รวมเป็น 9 วิชา

ดาวน์โหลด >> รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ ( #dek62 )

กำหนดการ

สอบ 16 – 17 มีนาคม 2562
ประกาศผล 5 เมษายน 2562
 
วิชาสอบ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
- วิชาคณิตศาสตร์ 2 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาฟิสิกส์
- วิชาเคมี
- วิชาชีววิทยา
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 

TCAS รอบที่ใช้

 • TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
 • TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 • TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับ กลุ่มแพทย์ศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)