สอบเข้ามหาวิทยาลัย

7 กลุ่มสายงานไอที รับกระแส Thailand 4.0

สำหรับนักเรียนที่กำลังมองหา สาขาเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือกำลังวางแผนสำหรับอาชีพในอนาคต บทความนี้เรามีข้อมูล สายอาชีพที่มาแรงและมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐพยายามผลักดันประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นนำเทคโนโลยีมาเป็นหลักสำคัญในทุกสายงาน 

จากการเก็บข้อมูลสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานใน กลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้สรุปผลสำรวจพบว่า ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อัตรารายได้สูง หากแรงงานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ และนี่คือ 7 กลุ่มสายงานไอที มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต รับกระแส Thailand 4.0จากรายงานผลดังกล่าว แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ระบุว่า แรงงานด้านสายงานเทคโนโลยีมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นยังส่งผลถึงฐานรายได้ที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ในฝั่งของผู้ประกอบการหรือองค์กร แนะเพิ่มว่า บุคลากรในสายงานนี้ จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แม้เป็นภาษาหรือศัพท์ทางเทคนิค ต้องรู้จักอ่อนน้อม มีความอดทน เพราะเก่งงานอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องมี Service Mind พร้อมสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร หากยึดถือ ปฏิบัติและปรับตัวได้