สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เส้นทางการเป็นปลัดอำเภอ อยากเป็นปลัดอำเภอต้องทำอย่างไรบ้าง?

แนะนำอีกหนึ่งสายงานที่มีความมั่นคงเป็นอาชีพทางสายงานราชการที่น่าสนใจ ทำงานดูแลประชาชน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในอนาคตก็มีความก้าวหน้าสามารถสอบเพื่อเลื่อนขั้นเป็นได้สูงสุดคือ ปลัดกระทรวง หากใครที่ชอบงานในด้านนี้ถือว่าควรเลือกเรียนมากนะคะ วันนี้พี่จึงนำเอารายละเอียดเส้นทางการเป็นปลัดอำเภอมาแนะนำให้เผื่อใครหลายๆคนสนใจจะได้เตรียมตัวไว้เนอะ ไปดูกันค่ะ

ในระเบียบการประกาศรับสมัครของกรมการปกครองได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขานิติศาสตร์
ดังนั้นหากน้องๆอยากเป็นปลัดอำเภอก็ควรเลือกเรียนใน 3 หลักสูตรนี้นะคะ

รีวิวสาขารัฐศาสตร์  : คลิกที่นี่

รีวิวสาขารัฐประศาสนศาสตร์ : คลิกที่นี่


รีวิวคณะนิติศาสตร์ : คลิกที่นี่


ต้องสอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.


ต้องสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังนี้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-ความรู้ด้านการเมือง การปกครองและการบริการราชการ
-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ เศรษฐกิจ ปัจจุบัน
-วิสัยทัศน์ โครงสร้าง พันธกิจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบการข้าราชการผลเรือน การรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ ฯลฯ
ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติงาน(ปลัดอำเภอ)
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน
-ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานประวัติประชาชน งานทะเบียนครอบครัวฯลฯ
-ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน การควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการ และงานอื่น ๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
-ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคม สอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ความรู้ภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานของปลัดอำเภอก็มีตามนี้ค่ะ
1. ด้านการปฏิบัติการ
เช่น การเสนอนโยบาย พัฒนาระบบงาน การปกครองท้องที่
ปฏิบัติงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
3.ด้านการประสานงาน
ประสานงานการทำงานร่วมกันในหน่วยงานแนะนำรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการในด้านทะเบียนและบัตร อำนวยความเป็นธรรมแก่ส่วนราชการ
องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศกรมการปกครอง : คลิกที่นี่