หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

ความท้าทายและโอกาสของวิศวกรไทย ในตลาดงานอาเซียน

วันที่เวลาโพส 03 เมษายน 61 18:06 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
จากข้อมูลในงานเสวนาหัวข้อ “เจาะลึก AEC กับวิชาชีพวิศวกรรม : ความท้าทายและโอกาส” โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมองว่า วิชาชีพวิศวกรมีทั้งจุดแข็งและยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง เพื่อเตรียมรับมือการรุกคืบของกลุ่มวิชาชีพจากประเทศเพื่อนบ้าน

โดยน.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศวิเคราะห์วิชาชีพวิศวกรว่า "ความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพวิศวกรหลังการเปิด AEC มี 2 ประเด็นหลัก คือ ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจวิศวกร และความเปลี่ยนแปลงของแรงงานวิชาชีพวิศวกร"

ในส่วนความเปลี่ยนแปลงของแรงงานวิชาชีพนั้น ยังมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาอยู่มาก เพราะวิศวกรไทยยังขาดอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือ ภาษาพูด การสื่อสารให้เข้าใจ เรื่องที่สองคือแรงจูงใจ วิศวกรไทยจำนวนมากยังขาดแรงจูงใจในการทำงานต่างประเทศ

เรื่องสุดท้ายคือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐได้พยายามสนับสนุนแรงงานวิชาชีพต่างๆ โดยกระทรวงแรงงาน กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาสวัสดิการให้แรงงานต่างชาติที่มาทำงานในไทยและสวัสดิการแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างชาติในอนาคต อย่างไรก็ดี ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนภาคเอกชนได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ภาควิศวกรต้องหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย


ปัจจุบัน อาเซียนมีวิศวกรไม่ถึง 0.25% ของประชากรอาเซียนทั้งหมด ประเทศที่มีสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรมากที่สุด คือ สิงคโปร์ คิดเป็น 2.1% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ เทียบเป็นจำนวน เวียดนามมีวิศวกรสูงสุดอยู่ที่ 8 แสนคน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และไทย

นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มองว่า "ประเทศหลักๆ ที่เรายังด้อยกว่าในประเทศกลุ่ม AEC คือสิงคโปร์และมาเลเซีย หากวิเคราะห์ต่อเนื่องถึงการสนับสนุนของภาครัฐจะพบว่า ภาครัฐของทั้ง 2 ประเทศ มีนโยบายสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้เปล่า มาตรการทางภาษี และมาตรการทางการเงิน แต่ประเทศไทยกลับยังไม่มีการช่วยเหลือที่ชัดเจนเรื่องดังกล่าว"

อย่างไรก็ดี สำหรับวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาการ “ไปเดี่ยว” ง่ายกว่า “ไปเป็นกลุ่ม” เพราะหากไปเดี่ยวมีเพียงใบอนุญาตก็ไปได้ แต่หากไปเป็นนิติบุคคลต้องมีมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากลอย่างครบถ้วน อีกทั้งช่วงเริ่มต้นมักมีปัญหาเรื่องการบริหารสัญญา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนิติบุคคล ควรขอมาตรฐาน ISO เพื่อรับประกันคุณภาพของบริษัท และต้องมี “เพื่อน” ที่เป็นชาวประเทศนั้นๆ ด้วย โดยอาจเชิญเขามาดูงานที่ไทยก่อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสถาปนิกมีกฎหมายกรองรัดกุม

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด