หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

วิศวกรรมศาสตร์ ติดอันดับวุฒิการศึกษาที่ตลาดงานต้องการมากที่สุด

วันที่เวลาโพส 08 มิถุนายน 61 10:50 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
บทความนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากการเปิดเผยผลสำรวจของ บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด เกี่ยวกับผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ, HR Benchmark 2560/61 แนวโน้มการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี 2560 วุฒิการศึกษาที่มีอัตราแรกจ้างสูงสุด และตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงสุด มาฝากน้องๆ และคนทำงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงต่างๆ 

ซึ่งผลสำรวจที่ได้ มาจากองค์กรที่เข้าร่วมสำรวจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก 10% รวมเป็น 377 องค์กร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1) Manufacturing 2) Service และ 3) Trading แยกออกได้เป็น 22 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจที่มีองค์กรเข้าร่วมมากที่สุดคือกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (67 องค์กร) รองลงมาคือกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (39 องค์กร) และลำดับสาม คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (27 องค์กร)

โดย วุฒิการศึกษาที่ตลาดต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีความต้องการ 68% รองลงมาคือ ปวช.-ปวส. สาขาช่าง 59% และอันดับสาม ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย สาขา IT และสาขาบัญชี มีความต้องการ 41%  


อัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษา
ผลสำรวจ ระบุว่า วุฒิการศึกษาที่ตลาดให้ความสนใจมากและมีอัตราแรกจ้างสูง ได้แก่ สายงานสารสนเทศ ดิจิทัล และคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยการสำรวจค่าจ้างที่องค์กรกำหนดไว้ในการจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ในวุฒิต่างๆ ที่ตลาดส่วนใหญ่ต้องการ หรือที่เรียกว่า อัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษา พบว่าบางองค์กรรับเฉพาะผู้มีประสบการณ์แล้ว จึงไม่ได้กำหนดอัตราแรกจ้างไว้ และ วุฒิการศึกษาทีมี่อัตราแรกจ้างสูงสุดในระดับปริญญาตรี ได้แก่

สายบริหารและสังคมศาสตร์
อันดับ 1 บริหารธุรกิจ (ต่างประเทศ)  เฉลี่ย 19,232 บาท
อันดับ 2 คณิตศาตร์  เฉลี่ย 17,224 บาท
อันดับ 3 การตลาด  เฉลี่ย 16,535 บาท 
อันดับ 4 บัญชี  เฉลี่ย 16,481 บาท 
อันดับ 5 การเงิน  เฉลี่ย 16,305 บาท

สาย Technical 
อันดับ 1 เภสัช  เฉลี่ย 28,033 บาท
อันดับ 2  รังสีการแพทย์/รังสีเทคนิค  เฉลี่ย 22,690 บาท
อันดับ 3 คอมพิวเตอร์  เฉลี่ย 22,536 บาท 
อันดับ 4 พยาบาล  เฉลี่ย 22,227 บาท 
อันดับ 5 ปิโตรเคมี  เฉลี่ย 21,147 บาท


ที่มา : 
www.prachachat.net


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด