หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพในอนาคต

เงินเดือนวิศวกรแต่ละสาขา ล่าสุด ปี 2018

วันที่เวลาโพส 21 พฤศจิกายน 61 17:42 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
อัตราเงินเดือนวิศวกรแต่ละสาขา ปี 2018
น้องๆ หลายคนคงพอรู้ข้อมูลกันมาบ้างแล้วว่า สายงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสายอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงในดับต้นๆ ของเด็กจบใหม่ โดยเฉพาะคนมีประสบการณ์แล้ว สายงานทางด้านวิศวะก็ยังคงเป็นอาชีพที่รายได้สูงแซงหน้าอาชีพอื่นๆ เช่นกัน

และบทความนี้ เรามีข้อมูลมาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆ มีแรงใจในการเรียนกันมากขึ้น นั่นคือ ตัวเลขช่วงเงินเดือนสายงานวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2018 สำหรับวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 0-5 ปี มาดูกันว่าบรรดาวิศวกรแต่ละสายงาน จะได้ค่าเหนื่อยต่อเดือนกันไปเท่าไหร่บ้าง
 

วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
งานออกแบบ วางแผน ควบคุมการทำงานตามแบบ ดูแลระบบติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ วางแผนระบบปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ

สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 40,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 20,000 – 50,000 บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น................ 70,000 – 100,000 บาท
 
 
วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ปรับปรุง แก้ไขงานในกระบวนการผลิตหรือออกแบบ ปรังปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี เป็นต้น
 
สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 40,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 18,000 – 50,000 บาท
บริษัทที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น...... 25,000 – 45,000 บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น............... 50,000 – 80,000 บาท
 
 
วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Engineer)
งานออกแบบและเขียนแบบทางไฟฟ้าวางแผนการบำรุงรักษาระบบของเครื่องจักรไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือการจ่ายไฟฟ้า

สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 35,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 20,000 – 40,000 บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น................ 50,000 – 70,000 บาท

 
วิศวกรก่อสร้าง (Construction Engineer)
ออกแบบโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง (คนละส่วนกับวิศวกรโยธา)
 
สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 30,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 20,000 – 50,000 บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น................ 50,000 – 70,000 บาท
 
 
วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA/QC Engineer)
ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการทำงานการผลิต วัสดุในการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ออกมา
 
สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 45,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 20,000 – 45,000 บาท
บริษัทที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น...... 25,000 – 35,000 บาท
 
 
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer)
ประเมินความเสี่ยง วิจัยสารพิษในสิ่งแวดล้อม วางแผนควบคุม ปรังปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ประสานงาน ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สายงานวิศวกรรมและเทคนิค...... 35,000 – 50,000 บาท

 
วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
ลักษณะงานคือ ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงสร้างเครือข่ายต่างๆ เช่น WAN เครือข่ายไร้สาย router ต่างๆ

สายงานวิศวกรรมและเทคนิค...... 35,000 – 40,000 บาท

 
วิศวกรระบบ (System Engineer)
มีหน้าที่ออกแบบระบบของทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือโปรแกรมเพื่อการใช้งานกับระบบ server ที่ต่างกันไป
 
สายงานอุตสาหกรรม............. 25,000 – 40,000  บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น............... 50,000 – 70,000 บาท

 
วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
หน้าที่วางแผนการซ่อมบำรุง และป้องกันเครื่องจักรเสียหายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือระบบต่างๆ

สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 40,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 18,000 – 45,000 บาท
บริษัทที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น...... 22,000 – 35,000 บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น............... 50,000 – 80,000 บาท

 
วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
ทำงานด้านวางแผน ควบคุมขั้นตอนการผลิตโดยรวมทั้งหมดทั้งยอดการผลิต คุณภาพ แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตต่างๆ 
 
สายงานวิศวกรรมและเทคนิค...... 35,000 – 50,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม................. 20,000 – 50,000 บาท
บริษัทที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น......... 25,000 – 40,000 บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น.................. 50,000 – 60,000 บาท
 

วิศวกรการขาย (Sales Engineer)
นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ให้คำปรึกษา คำแนะนำสาธิตการใช้งาน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ รับฟังข้อเสนอจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงกับทีม

สายงานวิศวกรรมและเทคนิค...... 18,000 – 25,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.................. 20,000 – 50,000  บาท
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น.................... 50,000 – 100,000 บาท

 
วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าเขียนแบบ นำเสนองาน ประสานงานกับฝ่ายผลิต รวมถึงการลงหน้างานจริงเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 
สายงานวิศวกรรมและเทคนิค... 25,000 – 40,000 บาท
สายงานอุตสาหกรรม.............. 20,000 – 50,000 บาท
บริษัทที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น...... 20,000 – 40,000 บาทที่มา: 
adecco.co.th/salary-guide/2018/
www.mmthailand.com
www.opendurian.com 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด