หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะ/สาขา

หลักสูตรวิศวะอินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วันที่เวลาโพส 01 กันยายน 62 11:27 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
สาขาวิศวกรรมศาตร์ ได้ชื่อว่าเป็นสายงานอนาคตดี และน้องๆ ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ในการสมัครเข้าเรียนต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่างก็มีหลักสูตรเปิดมารองรับความต้องการของตลาดงานและผู้เรียนมากมาย

แต่นอกจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในแบบปกติ (ที่เรียนเป็นภาษาไทย) แล้ว น้องๆ รู้ไหมว่า วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ในหลายมหาวิทยาลัยเริ่มมีมากขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์โลกการทำงานที่ต้องการวิศวกรเก่งภาษา มีความสามารถแบบ International โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินไปเรียนต่างประเทศ


รู้แบบนี้แล้วน้องๆ สนใจเรียนต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในภาคอินเตอร์กันบ้างรึยัง? ถ้าใครมองเห็นโอกาสและอยากได้เปรียบคนอื่นๆ มาดูกันดีกว่าว่า มหาวิทยาลัยในไทยเรามี หลักสูตรวิศวะ อินเตอร์ เปิดสอนที่ไหนและสาขาอะไรกันบ้าง 


สาขาวิศวกรรมศาตร์ หลักสูตรนานาชาติ (อินเตอร์) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
- วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
- วิศวกรรมอุสาหการและระบบบริหารจัดการ
- วิศวกรรมชีวการแพทย์
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิศวกรรมเคมี 
- วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมอุตสาหการ (เอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมนาโน
- วิศวกรรมอากาศยาน
- วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
- วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิศวกรรมโทรคมนาคม
- วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
- วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP-TEPE)
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมยานยนต์
* สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT)
- วิศวกรรมเคมี 
- วิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิศวกรรมเคมี
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมอัตโนมัติ
- วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองภาษา)
- สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (สองภาษา)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)ต้องขอบอกเลยว่า การเรียนหลักสูตรอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตาม ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรูปแบบการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะช่วยสร้างสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความได้เปรียบให้กับบัณฑิตที่จบออกมาได้อย่างชัดเจน

* หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 หากทางมหาวิทยาลัยต้องการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาได้ที่ admissionpremium@upbean.co.th


ที่มา: 
www.reg.kmitl.ac.th
www.eg.mahidol.ac.th
www.siit.tu.ac.th 
me.eng.cmu.ac.th 
cpe.eng.cmu.ac.th 
www.engr.tu.ac.th 
www.eng.ku.ac.th 
eneng.kmitl.ac.th/ 
www2.kmutt.ac.th 
www.en.kku.ac.th 

web.sut.ac.th
sutgateway.sut.ac.th 
eng.sut.ac.th
teen.mthai.com 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ