หน้าแรก เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/บทความ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรตรีควบโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน KMITL-NIDA

วันที่เวลาโพส 22 มีนาคม 62 10:37 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
หลักสูตรร่วมสองปริญญา KMITL-NIDA
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2562


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมมือกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดหลักสูตรตรีควบโทสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) เพื่อผลิตวิศวกรการเงินที่กำลังเป็นที่ต้องการจากสถาบันการเงินและอุตสาหกรรม FinTech ในปัจจุบัน

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้ศึกษาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์การเงิน ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง AI และ Machine Learning  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงิน ออกแบบกลยุทธ์การลงทุน และพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของอุตสาหกรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

1.นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA และคณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL ตั้งแต่ปีแรกจนจบการศึกษา2.ใช้สถานที่เรียนทั้งที่ KMITL และ NIDA สามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา (เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา เป็นต้น) ทั้งที่ KMITL และ NIDA ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร3.สามารถเลือกเรียนเฉพาะป.ตรี (4 ปี) หรือ ตรีควบโท (5 ปี) ได้4.ใช้ภาษาอังกฤษในเรียนการสอนทั้งหมดศึกษาข้อมูลหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่ http://nida.kmitl.ac.th หรือโทร. 081-751-4994

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด