หน้าแรก IT คณะสาขาไอที

9 สาขาเรียนด้าน IT ตอบทุกโจทย์การทำงานยุคนี้และอนาคต

วันที่เวลาโพส 11 ธันวาคม 61 10:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อและทำงานในสายไอที ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก บทความนี้เราจะมาแนะนำ 9 สาขาด้านไอที (Information Technology) ที่มีสอนในประเทศไทย หลักสูตรสาขานี้เรียนอะไร? มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง? และอาชีพที่ทำได้หลังจากเรียนจบ? จะน่าสนใจแค่ไหน ตามมาอ่านกันเลย!!
 

1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
สาขาโดยตรงของสายงานด้านไอทีแทบทุกประเภท ที่สาขานี้ น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware

โดยอาชีพที่น้องสามารถทำได้หลังจากเรียนจบคือสายงานด้านไอทีแทบทุกอย่าง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น


2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาประยุกต์ที่คล้ายกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากนัก สาขานี้จะเน้นให้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กราฟิก และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมากเช่นกัน และอาชีพที่น้องๆ สาขานี้ทำได้จะคล้ายกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น


3 สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Game and Interactive Media)
อีกสาขาทางด้านเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานทั้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย เน้นเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและกราฟิก โดยใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ส่วนอาชีพที่บัณฑิตสาขานี้สามารถทำได้คือ นักพัฒนาเกม ผู้เชี่ยวชาญเกมเอนจิ้น โปรแกรมเมอร์สำหรับเกม นักออกแบบเกม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงอาชีพในวงการผลิตภาพยนตร์ วงการโฆษณา วงการสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น


4 สาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics)
อีกหนึ่งสาขาที่มีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สาขาสารสนเทศทางการแพทยืหรือมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สาขาที่น้องๆ จะได้เรียนทั้งวิชาด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลักๆ ที่จะได้เรียนคือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

และอาชีพที่เกี่ยวข้องหลังจากเรียนจบ จะเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆ อย่างเช่น นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาล รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่าง นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น


5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
อีกหนึ่งสาขาที่น้องๆ คงจะคุ้นเคยกันมาบ้าง การเรียนในสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับ การนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ สำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารองค์กร

อาชีพที่เกี่ยวข้องที่น้องๆ สามารถทำได้หลังเรียบจบ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support) เจ้าหน้าที่ฝ่าย E–Learning เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น


6 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขานี้ถือเป็นสาขาหลักทางด้านไอที ที่เน้นการเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ จนถึงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

หลังจากเรียนจบสาขานี้ อาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงสายงานด้านออกแบบระบบและงานไอทีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น


7 สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)
สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย หรือบางมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อว่า วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็นหลักสูตรที่น้องๆ จะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันสาขานี้ถือเป็นสายงานใหม่ที่สำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดงานในยุคดิจิทัล 

อาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียบจบคือ วิศวกรเครือข่าย ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ นักบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นต้น


8 สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia)
สาขาการเรียนยุคใหม่ที่ให้โอกาสน้องๆ ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนความชอบในการชม มาเป็นการเรียนต่อยอดอนาคต เมื่อเข้าเรียนสาขานี้น้องๆ จะได้รู้จักกระบวนการผลิตสื่อทางด้านมัลติมีเดีย สื่อแอนิเมชัน 2D 3D รวมทั้งการสร้าง Visual Effect และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

และอาชีพที่น้องๆ จบมาสามารถทำได้เลยคือ นักสร้างแบบจำลอง ศิลปินดิจิทัล นักออกแบบ Special Effect หรือ Visual Effect นักออกแบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก เจ้าหน้าที่ตัดต่อ VDO เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นต้น


9 สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic design)
สาขาที่น้องๆ ผู้รักการออกแบบและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จะต้องถูกใจ สาขานี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา 2D และ 3D และการใช้สื่อเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิกได้

อาชีพที่เกี่ยวข้องหลังจากเรียนจบ แน่ๆ เลยก็คือ นักออกแบบกราฟิค นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบนิทรรศการ และงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด