หน้าแรก IT คณะสาขาไอที

สาขาเรียนด้าน IT ตอบทุกโจทย์การทำงานยุคนี้และอนาคต

วันที่เวลาโพส 28 กันยายน 61 10:30 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อและทำงานในสายไอที ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก บทความนี้เราจะมาแนะนำ สาขาด้านไอที (Information Technology) ที่ตอบโจทย์การทำงาน และมีสอนในประเทศไทย

หลักสูตรสาขานี้เรียนอะไร? มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง? และอาชีพที่ทำได้หลังจากเรียนจบ? แต่ละสาขาจะน่าสนใจแค่ไหน ตามมาอ่านกันเลย!!

 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
สาขาโดยตรงของสายงานด้านไอทีแทบทุกประเภท ที่สาขานี้ น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware

โดยอาชีพที่น้องสามารถทำได้หลังจากเรียนจบคือสายงานด้านไอทีแทบทุกอย่าง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาประยุกต์ที่คล้ายกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากนัก สาขานี้จะเน้นให้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กราฟิก และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมากเช่นกัน และอาชีพที่น้องๆ สาขานี้ทำได้จะคล้ายกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
สาขานี้ถือเป็นสาขาหลักทางด้านไอที ที่เน้นการเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ จนถึงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

หลังจากเรียนจบสาขานี้ อาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงสายงานด้านออกแบบระบบและงานไอทีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้นสาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)
สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย หรือบางมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อว่า วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็นหลักสูตรที่น้องๆ จะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันสาขานี้ถือเป็นสายงานใหม่ที่สำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดงานในยุคดิจิทัล 

อาชีพที่สามารถทำได้หลังเรียบจบคือ วิศวกรเครือข่าย ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ นักบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นต้นสาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia)
สาขาการเรียนยุคใหม่ที่ให้โอกาสน้องๆ ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนความชอบในการชม มาเป็นการเรียนต่อยอดอนาคต เมื่อเข้าเรียนสาขานี้น้องๆ จะได้รู้จักกระบวนการผลิตสื่อทางด้านมัลติมีเดีย สื่อแอนิเมชัน 2D 3D รวมทั้งการสร้าง Visual Effect และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

และอาชีพที่น้องๆ จบมาสามารถทำได้เลยคือ นักสร้างแบบจำลอง 3 มิติ นักเขียนการ์ตูน แอนิเมเตอร์ นักออกแบบ Special Effect หรือ Visual Effect นักออกแบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก เจ้าหน้าที่ตัดต่อ VDO เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นต้นสาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic design)
สาขาที่น้องๆ ผู้รักการออกแบบและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จะต้องถูกใจ สาขานี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา 2D และ 3D และการใช้สื่อเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิกได้

อาชีพที่เกี่ยวข้องหลังจากเรียนจบ แน่ๆ เลยก็คือ นักออกแบบกราฟิค นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบนิทรรศการ และงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้นสาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics)
อีกหนึ่งสาขาที่มีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สาขาสารสนเทศทางการแพทย์หรือมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สาขาที่น้องๆ จะได้เรียนทั้งวิชาด้านเทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลักๆ ที่จะได้เรียนคือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

และอาชีพที่เกี่ยวข้องหลังจากเรียนจบ จะเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆ อย่างเช่น นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาล รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่าง นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นสาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Game and Interactive Media)
อีกสาขาทางด้านเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานทั้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย เน้นเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและกราฟิก โดยใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ส่วนอาชีพที่บัณฑิตสาขานี้สามารถทำได้คือ นักพัฒนาเกม ผู้เชี่ยวชาญเกมเอนจิ้น โปรแกรมเมอร์สำหรับเกม นักออกแบบเกม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงอาชีพในวงการผลิตภาพยนตร์ วงการโฆษณา วงการสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด