หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

พร้อมเป็น นักบัญชี 4.0 ต้องเรียนบัญชี + ไอที การีนตีไม่มีตกงาน

วันที่เวลาโพส 08 มีนาคม 62 15:00 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

ลงนามความร่วมมือโครงการและการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการประกอบวิชาชีพยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


นายสุนทร  เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชนกล่าวว่า“โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารบุคคลและบัญชีร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ทั้งการพัฒนามืออาชีพสู่สังคม โดยการนำนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและไอทีมาฝึกทำงานจริง ทำให้ได้ประสบการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพในสาขาของตนอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต”ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัทฮิวแมนิก้า ในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชีและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและโอกาส มุ่งพัฒนาตนเองสู่นักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล 4.0  ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้จากการทำงานจริงและได้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพตัวจริง มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ที่ใช้จริงในปัจจุบัน เมื่อนักศึกษาจบไป จะสามารถนำความรู้หรือ Best Practice ของงานบัญชี งานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนาตนสู่มืออาชีพในอนาคตต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

   - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ