หน้าแรก IT คณะสาขาไอที

TCAS 62 รอบนี้ คณะสาขาสาย IT ที่ไหนน่าสนใจบ้าง มาดู

วันที่เวลาโพส 12 พฤษภาคม 62 14:24 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium


เดินทางมาถึง TCAS รอบนี้คงมีน้องๆ หลายคนที่สมหวัง หลายคนที่เสียใจ เตรียมตัวไปต่อ  บทความนนี้พี่ๆ Admission Premium ก็มีข้อมูลสาขาเรียนอนาคตดี ติดอันดับเทรนด์อาชีพมาแรง มาแนะนำน้องๆ และนี่คือข้อมูลคณะ/สาขาไอทีใหม่และน่าสนใจ ที่เราเอามาฝาก
 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล   วิทยาลัยนวัตกรรม  
ที่นี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญในอนาคต ทั้งในเรื่อง Digital Transformation, Design Thinking, Cyber security, Business Analytics และ Creative Media โดยที่นี้มีจุดเด่นที่  น้องๆ สามารถเลือกเรียน Module ที่ตนเองสนใจก่อนได้ แถบเรียนจบในแต่ละ Module  แล้ว น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) โดยในแต่ละ Module ด้วยนะ

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหนึ่งในสาขาที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้ เพราะการเรียนน้องๆ จะได้เรียนรู้บูรณาการความรู้จาก 5 สาขา ด้วยกัน คือ ทั้ง คณิตศาสตร์  สถิติศาสตร์  คอมพิวเตอร์   ปัญญาประดิษฐ์  นวัตกรรม
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเป็นการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ สถิติ ควบคู่ไปกับด้านสุขภาพ ชีวภาพต่าง ๆ ทางการแพทย์ เพื่อประยุกต์รวมกันและจัดการให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

2. สาขานวัฒกรรมบริการดิจิทัล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) โดยมีการฝึกประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงจากภาคอุตสาหกรรม เน้นทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานทางธุรกิจ สามารถออกแบบนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

1. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) 
น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล พันธกิจใหม่นี้ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา TransNational Education ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่เป็นผู้นำในด้านของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในสหราชอาณาจักร 
- สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
- สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจองค์รวมด้านแสง สี เสียง รวมไปถึงด้านวิศวกรรม   ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในด้านนี้ได้ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนระดับประเทศและนานาชาติ

2. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน 
โดยน้องระได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีที่ มศว ประสานมิตร และเรียนภาคปฏิบัติที่ มศว ในชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอมอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ (DMU) เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสบการณ์
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 
น้องๆ จะสนใจเกี่ยวกับทางการแพทย์และสารสนเทศ นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการแพทย์ เน้นการเรียนการสอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์  และหลังจากจบการสึกษาแล้วสามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพ หรือพูดง่ายๆว่าจบมาแล้วทำงานตรงสายนั้นเอง
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    
ที่นี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  โดยสอนเพื่อให้น้องๆ ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกด้วยนะ จบไปอาจจะมีโอกาสทำงานในระดับนานาชาติด้วย


คณะ/สาขาที่ Admission Premium ได้นำมาแนะนำนี้เป็นคณะสาขาที่เปิดใหม่ และเปิดรับสมัครใน  TCAS รอบที่ 4 หากน้องๆ สนใจด้านIT และรักด้านนี้จริงๆ ก็สมัครกันได้ แต่ก่อนจะสมัครจะเลือกลำดับพี่ก็อยากแนะนำให้น้องๆ คิดให้ถี่ถ้วน เพื่อน้องๆ จะได้ไม่เสียเวลาและโอกาสในการค้นหาตัวตนของตนเอง

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด