หน้าแรก IT ข่าว/บทความไอที

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18

วันที่เวลาโพส 06 กันยายน 62 11:15 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) 
จัดงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18


และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกๆ ด้าน อาทิ การจัดการแหล่งน้ำการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะและของเสียอันตราย มลพิษอากาศ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ และศาสตราจารย์ กิตติ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายโดย Keynote speaker จำนวน 2 ท่าน คือ Associate Professor Dr. Oleg V. Shipin จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก  โดย พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด  ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับ


 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ปทุมวัน กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

- บทความ "เรียนไอที" เพิ่มเติม :  คลิกที่นี่ 

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ :    คลิกที่นี่  

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ