หน้าแรก IT รุ่นพี่ไอที

รุ่นพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน สุดยอดนักใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL Thailand Digital Challenge 2019

วันที่เวลาโพส 12 มิถุนายน 62 11:47 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

โดยนางสาว ณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล  นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาย Business & Finance Professional ในการแข่งขัน  ICDL Thailand Digital Challenge 2019, 3rd Annul Digital Competition  

สำหรับการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019  จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย  ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาทักษะด้านไอที และภาษาอังกฤษ   โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ 3 ปีติดต่อกัน   ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1. นายมณฑล ชัยปรีชาพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. นางสาวณัฐธิดา  นิยมอำนวยกุล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
โดยมีอาจารย์ปวีนา นราอินทร์ ควบคุมดูแลฝึกสอน  คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุ่งสร้างความพร้อมและถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพระดับสูงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมสมัยใหม่โดยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บเพจ และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจต่างๆในสภาวะปัจจุบัน

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ นักออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ นักแก้ปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

- บทความ "เรียนไอที" เพิ่มเติม :  คลิกที่นี่ 

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ :    คลิกที่นี่  

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด