หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

9 หลักสูตรแห่งนวัตกรรม ตอบทุกโจทย์การทำงานของคนยุคใหม่

วันที่เวลาโพส 02 พฤศจิกายน 61 10:03 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
น้องๆ หลายคนอาจรู้สึกเบื่อ ไม่สนใจสายการเรียนหรืออาชีพที่เป็นที่นิยมของสังคมอย่าง แพทย์ เภสัช วิศวะ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม บริหาร หรืออีกหลายๆ สาขาที่เคยรู้จักมา

และกำลังมองหาสาขาเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และเป็นสายงานสร้างสรรค์ ได้พัฒนา คิดค้น รวมถึงเรียนรู้วิทยาการแขนงใหม่ๆ และที่สำคัญ

อีกทั้งเป็นสาขาที่สามารถตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัลและอนาคต คงต้องมาทำความรู้จักคณะ/สาขาทางด้าน "นวัตกรรม" กันไว้บ้างแล้วล่ะ


ใครจะบอกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องน่าเบื่อและไม่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ เราขอแนะนำให้รู้จัก 9 หลักสูตรทางด้านนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เราคัดสรรมาแนะนำในบทความนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรสมัยใหม่ที่เน้นด้านนวัตกรรมในหลากหลายสายงาน ทั้ง วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี และเกษตรกรรม ขอชวนทุกคนมาเลือกเรียนตามที่ตัวเองถนัดและสนใจได้เลย!!

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (รายละเอียดหลักสูตร ami.kmitl.ac.th
ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ :   วิศวกรการผลิต, วิศวกรโรงงาน, นักออกแบบ, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์ (วิศวกรที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ) Production Engineer, R&D Engineer

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้  :  นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Developer), วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer), นักวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์, นักออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์,


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรม 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
- สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ : เจ้าหน้าที่องค์การด้านนวัตกรรม, นักการตลาดดิจิทัล, เจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์, เจ้าหน้าที่ด้าน Cyber Security, นักวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนโครงการด้านดิจิทัล, ที่ปรึกษาและนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์, นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experiences), ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ Startup เป็นต้น


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ :  นักออกแบบและพัฒนาสื่อสื่อประยุกต์ สื่อโฆษณา สื่อในธุรกิจไซเบอร์ เกมส์, นักสื่อสารการตลาด, นักวิชาการสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ครีเอทีฟ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, นักธุรกิจออนไลน์, ที่ปรึกษาการใช้ระบบไซเบอร์, นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสื่อสาร, นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน, นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเภทมัลติมิเดีย เป็นต้น 


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้นักข่าว, คอลัมนิสต์, ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านวารสารศาสตร์ดิจิทัล, นักเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์, ผู้ผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์, ผู้ประกาศข่าว, พิธีกร, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้กำกับรายการ, เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ, ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล, ผู้เขียนบทภาพยนตร์, ผู้ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ดิจิทัล และประกอบวิชาชีพอิสระทางด้านสื่อสารมวลชน


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ : นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Developer), วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer), นักวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์, นักออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์, นักวางแผนทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล, ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์, นักออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ (User Interface Designer), โปรแกรมเมอร์ Multi-Platform, นักทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Software Tester), นักตรวจสอบด้านคุณภาพนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์, นักวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์, นักบริหารโครงการนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เป็นต้น


มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร 

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ : เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer), เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตรทุกประเภท, ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager), นักพัฒนาซอฟท์แวร์ในบริษัทธุรกิจทางการเกษตร, นักวิชาการ/ที่ปรึกษา/นักวิจัย (Smart farm Advisor) ในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ 

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถทำได้ : เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer), เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตร, นักวิชาการ/ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm Advisor) ในบริษัทธุรกิจเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรม, นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานหรือสถาบันวิจัย ทั้งรัฐและเอกชน 

สาขาที่เราได้แนะนำไปข้างต้น เป็นเพียงหลักสูตรบางส่วนที่ทีมงาน AdmissionPremium เห็นว่าน่าสนใจ สอดคล้อง และเหมาะกับแนวโน้มการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
ซึ่งหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เราได้เสนอไป รับรองว่าน้องๆ จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างดีแน่นอน สำหรับใครที่สนใจหลักสูตรไหน ก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตาม Link ที่เราแนบไว้ได้เลยที่มา: 
www.tu.ac.th
www.kmitl.ac.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด