หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศสจล. เลือกเรียนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วันที่เวลาโพส 11 เมษายน 66 15:59 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Digital & AI
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร ? 
เป็นการนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศ มีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้อง โดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีการดำเนิน การซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดจุดแข็งของหลักสูตร
- เน้นให้มีความรู้ในศาสตร์อันเป็นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ
- เรียนรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เรียนรู้ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บและเกม
- ผู้เรียนเลือกเรียนสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้
ทำไมต้องคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สจล.
บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้
- ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาทิ
- นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
- นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
- ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
- นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
- นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
- ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
- นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer)
- นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม อาทิ
- นักพัฒนาเกม (Game Developer)
- นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
- นักออกแบบ UI/UX

นอกจากนี้ยังมีอาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะที่สอดคล้องตามอาชีพ อาทิ Full-Stack Web Developer, Game Developer, Network Engineer และ System Engineer อีกด้วย

KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/ZgrOz

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด