หน้าแรก เรียนนวัตกรรม

คณะ/สาขา

​ครุศาสตร์การออกแบบ พร้อมสร้างรากฐานครูช่างอุตสาหกรรม

Creative Economy คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์การออกแบบคืออะไร ? เรียนรู้วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาครุศาสตร์การออกแบบ และการศึกษาด้านครุศาสตร์การออกแบบให้มีคุณภาพตามความต้องการ ...

บริหารธุรกิจลาดกระบัง เรียนกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมโอกาสทำงานต่างประเทศ

Creative Economy คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจคืออะไร ? ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกมากมาย ทั้งสังคมเทคโนโลยีและโทรคมนาคมนั้น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ...

" วิศวกรรมดนตรี " ลาดกระบัง อาชีพในฝันเสียงดนตรี

Creative Economy วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมคืออะไร ? เป็นการนำความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ...

​" วิศวกรรมขนส่งทางราง " ลาดกระบัง เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทย

Smart City คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมขนส่งทางรางคืออะไร ? เป็นการเรียนทางด้านวิศวกรรมแบบเจาะลึก โดยเน้นด้านวิศวกรรมการขนส่งทางรางเป็นหลัก เช่น การวางทางรถไฟ, ระบบอาณัติสัญญาณ ...

​เรียน "หมอ" สจล. เรียนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมเน้นงานวิจัย

Health & Wellness คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์คืออะไร ? แพทยศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยา รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วย ...

การท่องเที่ยวลาดกระบัง สร้างเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

Health & Wellness คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคืออะไร ? เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ...

ทันตแพทยศาสตร์ สจล. หลักสูตร DDS ระหว่างประเทศ

Health & Wellness คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร Doctor of Dental Surgery ทันตแพทยศาสตร์คืออะไร ? ทันตแพทยศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร ...

เตรียมเฮ ! การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตร ป.โท ที่ สจล.

Industry วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (ป.โท) การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมคืออะไร ? การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก จึงต้องปรับตัวสาหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ...

หลักสูตรใหม่สจล. วิศวะ+วิทยาฯ เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

Industry คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรมคืออะไร ? เป็นศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และฟิสิกส์/เทคโนโลยีนาโน เพื่อใช้แก้ปัญหาในสถานที่ทำงาน งานวิจัย ...

​" สายวิศวกร" อาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน พร้อมเจาะลึกหลักสูตรสจล.

Industry วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิต วิศวกรรมระบบการผลิตคืออะไร ? เป็นสาขาหนึ่งทาง วิศวกรรมศาสตร์ ที่ประยุกต์ความรู้ทาง วิศวกรรม เทคนิคทางสถิติ และความรู้ทางการจัดการ ...

" วิศวกรรมการบินและอวกาศ " หลักสูตรใหม่น่าเรียนของสจล.

Industry วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมการบินและอวกาศคืออะไร ? เป็นการผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างและวัสดุ เครื่องกล ระบบควบคุมการบิน ...

ประสบการณ์จริงด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่ สจล.

BCG (Agricuture & food) คณะอุตสาหกรรมอาหาร - หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ ชอบเทคโนโลยี สำหรับสายนี้น้อง ๆ จะได้เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปการจัดการ ...