หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

เรียนป.ตรีสาขาอะไร จบไปเป็น "นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล"

วันที่เวลาโพส 29 พฤศจิกายน 61 15:28 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีอยู่มหาศาลในโลกออนไลน์ “Data Scientist” หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ผู้ที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยอาชีพนี้ยังคงเป็นที่รู้จักในวงแคบ และมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากอยู่ในขั้นขาดแคลน เมื่อเทียบกับการเติบโตของภาคธุรกิจ และความต้องการของตลาดงาน

ซึ่งตอนนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยในประเทศเห็นถึงความสำคัญ ความต้องการ และแนวโน้มที่ดีของอาชีพนี้ ได้เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับน้องคนไหนที่มีความสนใจในศาสตร์แขนงนี้ พี่
Admission Premium ได้รวบรวมรายชื่อคณะสาขา และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาตรี มาฝากน้องๆ ที่สนใจ จะมีที่ไหนบ้างนั้น ตามมาดูได้เลย


สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ในด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Thailand 4.0
โดยจะเริ่มรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 15 คน วันที่ 1-15 ..

ข้อมูลเพิ่มเติม www.it.kmilt.ac.th  
 
สาขาวิทยาการข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดการข้อมูลที่มีอยู่รอบตัว สร้างประโยชน์เพื่อการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม www.cp.su.ac.th
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรที่บูรณาการความรู้จาก 5 สาขาวิชา ทั้ง คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยจะเรียนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม www.dsi.sci.tu.ac.th
 
สาขาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรน้องใหม่ล่าสุดที่เปิดรับนักศึกษาปีแรก ใน TCAS รอบ 2 หลักสูตรร่วมระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตนักวิทยาการข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ สู่วิชาชีพแห่งโลกอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม www.dsu.science.cmu.ac.th
 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อีกหนึ่งหลักสูตรที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ โปรแกรมเมอร์ ไปจนถึงผู้บริหารฐานข้อมูล
 
ข้อมูลเพิ่มเติม scitech.dusit.ac.th


นอกจากเรียนตามหลักสูตรแล้ว การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างเรียน เพื่อเพิ่มทักษะก็สำคัญไม่แพ้กัน และเมื่อมีทักษะความรุ็พร้อมประสบการณ์รับรองได้เลยว่าเรียนจบสาขานี้แล้ว น้องๆ จะมีงานรองรับ เพราะเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีหลังจากน้องเรียนจบ สายงานด้านนี้จะเป็นที่ต้องการ และมีค่าตอบแทนที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด