หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

VDO Review สาขาวิชาแห่งนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เวลาโพส 23 มกราคม 62 14:57 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
รวม U-Review : VDO สาขาวิชาแห่งนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรม ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

และบทความนี้พี่ๆ AdmissioPremium ได้รวบรวมหลักสูตรด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้น้องๆ มีตัวเลือกในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรสาขาที่น่าสนใจทั้งหมด 5 หลักสูตรดังนี้


1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 


การเป็นโปรแกรมเมอร์ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจะต้องมีทักษะที่รู้เท่าทันกับเทคโนโลยี ซึ่งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นี้ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของตลาด และทักษะที่จำเป็น
2 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 


ปัจจุบันนักเคมีมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะด้านเคมีอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่นี้จะให้น้องๆ ได้ปฏิบัติจริง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยให้ได้ใช้
3 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International Program)


ปัจจุบันธุรกิจการบินขยายตัวอย่างมาก บุคลากรด้านการบินจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทำให้เกิดหลักสูตรการบินเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจการบิน ซึ่งหลักสูตรของของที่นี้เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบอนุญาตพร้อมทำงานได้ทันทีอีกด้วย4 หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 


อุตสาหกรรมดนตรี สื่อประสม และความบันเทิงต่างๆ เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและสามารถประยุกต์เข้ากับธุรกิจได้หลายแบบ ซึ่งจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ไปจนถึงความรู้ด้านดนตรี
5 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีวัตถุดิบมากมายที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรอาหารจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ที่สาขาวิศวกรรมอาหารนี้มีความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อสร้างความชำนาญให้กับนักศึกษา


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด