หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

Review โปรแกรมเรียน สาขาวิชาแห่งนวัตกรรม สจล.

วันที่เวลาโพส 22 มกราคม 62 11:53 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
รวม U-Review : โปรแกรมเรียน สาขาวิชาแห่งนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นสายงานสุดฮอต เป็นที่ต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium ได้รวบรวมหลักสูตรและสาขาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาับนการศึกษาที่เน้นหลักสูตรการเรียนด้านนวัตกรรม มาไว้ให้น้องๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยกัน


1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยเพิ่มการเรียนในวิชาภาคอื่นๆ เข้ามาด้วย เช่น ภาคคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

เมื่อจบมาแล้วสามารถทำงานด้านพัฒนาซอร์ฟแวร์ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


2 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานทางด้านเคมี และเพิ่มการปฏิบัติที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเคมีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี

ซึ่งโอกาสการทำงานมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพในอุตสหกรรมต่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง3 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International Program)

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มเรียนจากพื้นฐานทั่วไป และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย และในปีสุดท้ายจะได้ขึ้นบินจริงอีกด้วย

เมื่อจบมาแล้วจะได้รับใบอนุญาตพร้อมทำงานเป็นนักบินได้เลย โดยไม่ต้องไปสมัครสอบภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง4 หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

เน้นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลผลสัญญาณ รวมเข้ากับความรู้ทางด้านศิลป์ซึ่งเน้นในด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีมาใช้ร่วมกัน

สาขานี้น้องๆ ที่เรียนจบ สามารถทำงานได้ในอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น Sound Engineer, Studio Recording เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


5 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

รวมความรู้จากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์อาหาร และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่ออกแบบเครื่องมือการผลิตหรือแปรรูปอาหาร

สามารถประกอบอาชีพได้ครอบคลุมทั้งวิศวกรอาหาร นักออกแบบหรือพัฒนาเครื่องจักร และผู้ตรวจสอบระบบการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด