หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

ประสบการณ์จริงด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่ สจล.

วันที่เวลาโพส 23 มีนาคม 66 16:47 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

BCG (Agricuture & food)
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ ชอบเทคโนโลยี สำหรับสายนี้น้อง ๆ จะได้เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปการจัดการ ระบบการผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคืออะไร ?
หลักสูตรนี้ที่เป็นที่รู้จักกันมานานของชาวไทย และเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหาร เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหารอย่างเข้มข้น
รวมถึงเรียนเกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารตะวันตก อาหารและขนมไทย และได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมระหว่างการเรียน
อุตสาหกรรมอาหารในฐานะผู้ใช้บัณฑิตก็ยังคงมีความต้องการบัณฑิตที่จบจากจากหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากอัตราการมีงานทำของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรระหว่างปี 2558-2560 อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 74.6 -94.1จุดแข็งของหลักสูตร
- สามารถเลือกเรียนวิชาเอกด้านที่ตนเองสนใจและถนัด
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้
- ได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมระหว่างการเรียน
- เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหารอย่างเข้มข้นทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ สจล. ?
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของคณะอุตสาหกรรมอาหารที่ สจล นั้น ยังมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนสถาบันอื่น คือ นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนวิชาเอกด้านที่ตนเองสนใจและถนัด และอยากจะมีการฝึกทักษะให้เฉพาะด้านเพิ่มขึ้นไปอีก ได้แก่ 
1. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มุ่งเน้นทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีอาหาร ที่จะไปทำงาน ทางด้าน กระบวนการผลิตอาหาร
การประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีมากในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
2. สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มเติมทางด้าน ทักษะด้านศิลปะการประกอบอาหาร ศิลปะการจัดแต่งจานอาหาร
และการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีการบริการอาหาร ซึ่งบัณฑิตที่จบออกไปสามารถทำงานได้ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เช่น ครัวกลาง ของภัตตาคาร โรงแรม การจัดเลี้ยง และอุตสาหกรรมบริการอาหารอื่น ๆ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบอิสระการด้านอาหารได้อีกด้วย

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาล
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิชาการ
- นักวิจัยและพัฒนา
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- ธุรกิจการบริการอาหารและการจัดการKMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
โทร    084-903-4234  , 080-603-5482 และ 088-651-6466
เว็บไซต์ : https://curriculum.kmitl.ac.th/curriculum/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/
Facebook : https://www.facebook.com/food.industry.kmitl/?locale=th_TH

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด