หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

เตรียมเฮ ! การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตร ป.โท ที่ สจล.

วันที่เวลาโพส 28 มีนาคม 66 15:33 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Industry
วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (ป.โท)

การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมคืออะไร ?
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก จึงต้องปรับตัวสาหรับการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก คือการเชื่อมโยงความรู้และการจัดการนวัตกรรมไปสู่อุตสาหกรรม ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของไทยทั้ง ภาครัฐ เอกชน องค์การ และหน่วยงาน พยายามร่วมกันพัฒนา ให้มีความเหมาะสมในลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และเป็นศูนย์กลางของสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากจุดแข็งของหลักสูตร
- การเรียนในสหัสวรรษใหม่ ผ่านนวัตกรรมการวิจัยทางการศึกษา
- การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมในด้านการบริหาร การศึกษาและการบริหารภาคธุรกิจได้
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทำไมต้องการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ที่ สจล.
เพราะวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยด้วยนโยบายเชิงรุก รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ
 จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต
- นักบริหารจัดการนวัตกรรม
- นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน
- หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและเอกสาร
- เจ้าหน้าที่จัดวางสินค้า
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
-  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า
- นักวิเคราะห์ / เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมสินค้า


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ 
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063920234519
เว็บไซต์ : http://ciim.kmitl.ac.th/th/programs/masters-degree-program/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด