หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

การท่องเที่ยวลาดกระบัง สร้างเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

วันที่เวลาโพส 29 มีนาคม 66 14:56 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Health & Wellness
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคืออะไร ? 
เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเข้าถึง Trend โลก
ที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวจุดแข็งของหลักสูตร
- เน้นให้มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ และทักษะวิชาชีพ
- สามารถนำความรู้และทักษะเฉพาะไปใช้บูรณาการในหน้าที่การงาน
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
- เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ทำไมต้องนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ สจล.
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
จึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นกำลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- พนักงานโรงแรมในแผนกต่าง ๆ เช่น พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า พนักงานแผนกแม่บ้าน พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานแผนกสำรองห้องพัก พนักงานแผนกขายและการตลาด เป็นต้น
- พนักงานในธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น เป็นต้น
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว พนักงานวางแผนจัดนำเที่ยว พนักงานขายและการตลาด เป็นต้น
- อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ (MICE) เช่น เจ้าหน้าที่ด้านการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น
- อาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/ithkmitl/?locale=th_TH
เว็บไซต์ :  https://shorturl.asia/j9w1d

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด