หน้าแรก เรียนนวัตกรรม คณะ/สาขา

" วิศวกรรมดนตรี " ลาดกระบัง อาชีพในฝันเสียงดนตรี

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 66 15:52 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

Creative Economy
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมคืออะไร ? 
เป็นการนำความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ มาประยุกต์ใช้รวมกัน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรี สื่อดนตรี และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์กระจายเสียงจุดแข็งของหลักสูตร
- นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศที่นำศาสตร์และศิลป์มารวมกันในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ
- ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรี สื่อดนตรี และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์กระจายเสียง
-มีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลผลสัญญาณ
- สามารถวิเคราะห์ความเชื่องโยงของหลักการทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยีดนตรีได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ที่ สจล. ? 
เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ และองค์ความรู้ทางด้านศิลป์ซึ่งเน้นไปที่สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี มาใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นการบุกเบิกมิติใหม่ในแวดวงการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศที่นำศาสตร์และศิลป์มารวมกันในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการในการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งตอบโจทย์ในในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรี สื่อดนตรี และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์กระจายเสียง

บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรจะมีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลผลสัญญาณ รวมทั้งมีความเข้าใจในมุมมองของศิลปะทางด้านดนตรีและมีทักษะในทางปฏิบัติรวมทั้งมีมุมมองและ-สามารถวิเคราะห์ความเชื่องโยงของหลักการทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยีดนตรีได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ส่งผลให้บัณฑิตที่ผลิตได้จากหลักสูตรนี้มีทั้งความสามารถทางด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์ประกอบกับความสามารถทางด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานรวมทั้งการศึกษาต่อและวิจัยในระดับสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในกรอบของจิตสำนึกในการรับผิดชอบ วินัย จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามต่อสังคมและประเทศชาติ

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง
- กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรี
- กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์/โฆษณา/เกมส์และแอนิเมชั่น
- สถานีวิทยุและโทรทัศน์ Livestream Studio & Visual Concert 
- กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรี
- กลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางเสียงและโสตทัศนะอุปกรณ์ทางการแพทย์
- กลุ่มอุตสาหกรรม Electronics Music
- วิศวกรควบคุมเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
- อื่นๆ เช่น วิศวกรและเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียงและภาพ 
- ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับสูง


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/CKtPp

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด