หน้าแรก เรียนนวัตกรรม ข่าว/บทความ

ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ ระบบของการปลูกพืชภายในคอนโดมิเนียมได้ไม่ยาก

วันที่เวลาโพส 07 เมษายน 66 14:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่เจน Admission Premium

อควาโปนิกส์เป็นการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งก็คือการรวมระบบของการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าด้วยกัน หลักการทำงานคือการใช้ระบบน้ำหมุนเวียน เอาของเสียจากระบบหนึ่งไปเป็นของดีของอีกระบบหนึ่ง โดยเลียนแบบการพึ่งพาอาศัยกันและเกื้อกูนของธรรมชาติ ระบบนี้จะมีการหมุนเวียนน้ำเลี้ยงปลาที่มีเศษอาหารปลาและของเสียจากปลาตกค้างอยู่ ไปผ่านกระบวนการกรองทางชีวภาพ ก่อนส่งน้ำไปใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน พืชจะสามารถดึงไนเตรทในน้ำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโด ทำให้น้ำมีปริมาณไนเตรทลดลงถึงระดับที่ไม่เป็นพิษกับปลา แล้วจากนั้นก็จะส่งน้ำกลับเข้าสู่ถังเลี้ยงปลาอีกครั้งหนึ่ง 

ประโยชน์ของการปลูกพืชแบบอะควาโปนิกส์มีหลายอย่าง เช่น
- ใช้พื้นที่น้อยในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
- ลดต้นทุนในการดูแล เช่น ค่าน้ำ ค่าอาหารปลา 
- ลดการใช้น้ำในการปลูกพืช เมื่อเทียบกับการปลูกพืชในระบบปกติ
- ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการดูแล
- ได้ผลผลิตทั้งปลาและผักในระบบเดียวคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ทำ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) ค้นหาความต้องการของผู้ใช้งานต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียม 
2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

โดยดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยทดลองจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ทำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบสอบถามและตรวจสอบองค์ประกอบทางกายภาพ ของผลิตภัณฑ์ปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมการปลูกผักและองค์ประกอบ ทางกายภาพของคอนโดมิเนียม ข้อจำกัดทางด้านสภาพแวดล้อมในการปลูกผักในคอนโดมิเนียมพื้นที่ใช้สอยในคอนโดมิเนียม ข้อจำกัดการใช้งาน สถานที่ตั้ง เพื่อค้นหาความต้องการและการยอมรับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไป
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลูกผักอควาโปนิกส์ภายในคอนโดมิเนียมได้อย่างเหมาะสม
ผลของการวิจัยพบว่าจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบปัญหาหลักที่เกิดขึ้น เช่น ข้อจำกัดของพื้นที่ใช้งาน ปัญหาการวางตำแหน่งการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ปลูกผักอควาโปนิกส์ในคอนโดมิเนียม ปัญหาการเคลื่อนย้ายต้นผักระหว่างช่วงเวลาการปลูก และปัญหาการตรวจสอบสมดุลในระบบการปลูก การออกแบบ เริ่มจากการนำเสนอแนวคิดการออกแบบจากการสังเกตพฤติกรรม และประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งของการนำเสนอแนวคิดการออกแบบ คือ การพิจารณาปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ และการพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบผลิตภัณฑ์การปลูกพืชในอาคาร มาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางการออกแบบใหม่ โดยได้กำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบได้ 4 ส่วน จากความต้องการ
และการยอมรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1) พื้นที่การใช้งาน
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเคลื่อนย้ายได้
3) สร้างวิธีการดูแลรักษาที่สะดวก
4) ผลผลิตของพืชที่ปลูกตามความต้องการ


KMITL Innovation Expo
งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยกว่า 1,111 ผลงาน จากแต่ละภาคส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 27-29 เมษายน 2566 นี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด