หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2023

​​U-Recommend แนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2023

วันที่เวลาโพส 30 มิถุนายน 66 11:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่อริส


IT หรือมาจากคำว่า Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการประกอบด้วยเส้นสายของความเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอันล้ำสมัย สารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ อันมีความสำคัญยิ่งต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียนเกี่ยวกับอะไร?
มีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเกี่ยวกับการดำเนินการ การจัดการและการสื่อสารเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ และเนื่องจากความลึกของเนื้อหาวิชาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทวีขึ้นทุกวันทำให้จำเป็นต้องใช้ และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ และนำวิทยาการทางด้านนี้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานนั้นเอง

แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/program/42/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – มุ่งเน้นด้าน Cybersecurity
เว็บไซต์ : http://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/program/185/


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- Data Security
- PDPA
- Network System
- Database Management
- Cloud Architecture
- Digital Twin
- Blockchain


เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สร้างนักวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรขั้นเทพ
- เจาะลึกความรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับโลกอนาคตยุคดิจิทัล เช่น Digital Twin, Blockchain
- ติด 1 ในคณะที่มีรายได้สูง เป็นสาขาแห่งอนาคต และรุ่นพี่ได้งานก่อนเรียนจบ
- ได้ Certificate จาก Microsoft, Huawei และ Certificate ด้านมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
- สามารถรับงาน สร้างรายได้จริงระหว่างเรียน
- อาจารย์เป็นมืออาชีพในแวดวง ICT
- พร้อมฝึกฝีมือและมีประสบการณ์จริงกับองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง CTO, CDO
- สามารถสร้างธุรกิจ Start up เป็นของตัวเอง

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มีแนวคิดในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สูตรออกแบบมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทั้งใน มิติเชิงกว้างและเชิงลึก (T-shaped Skills)
- ความรู้เชิงกว้างด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธุรกิจ
-  มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามแขนงวิชาที่เลือกเรียน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถสื่อสารตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้มีคุณภาพ
- สามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ประสบปัญหาในการเรียน

 มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- สามารถใช้งานร่วมกันได้ และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลและการประสานงานของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด
- ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและปรับใช้ความรู้ด้าน IT กับการบริหารจัดการองค์กรในภาคธุรกิจได้
- มีการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดการองค์กร ทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน, การส่ง/รับข้อมูลภายในองค์กร
- มีความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้าน IT
- ได้เรียนความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้นได้
- มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทำให้ปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนของการเป็นพนักงานระดับบริหาร, ผู้จัดการ และพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตให้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานได้อย่างเหมาะสม
- ผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย 
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อการสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
- ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ได้เรียนรู้เนื้อหาความรูปและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของหลักสูตร 

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับชาติ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?
- มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
- มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญในหลายด้าน
- มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
- มีการปฏิบัติงานและฝึกงานระหว่างที่ศึกษา สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานและธุรกิจได้ทุกประเภท

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน
- ใช้ความรู้เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ 
- สร้างโอกาส​ให้เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด