สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรดารับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565

CDTI น้องใหม่มาแรง ล่าสุดกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนว...ฐานเงินเดือน "เจ้าหน้าที่สารสนเทศ" ประจำปี 2017

อาชีพ "เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT Support)" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย กำหนดค่าการใช้งานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ...


ฐานเงินเดือน "วิศวกรฝ่ายขาย" ประจำปี 2017

อาชีพ "วิศวกรฝ่ายขาย" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่สาธิตหรือนำเสนอการทำงานของสินค้าให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน ...


ฐานเงินเดือน "นักออกแบบ UI " ประจำปี 2017

อาชีพ "นักออกแบบUI" รายละเอียดงาน นักออกแบบ UI หรือ User Interface จะเน้นไปในด้านของการดีไซน์ การออกแบบหน้าจอการทำงานบนมือถือหรือแพลทฟอร์มต่างๆ ...


ฐานเงินเดือน "นักจุลชีววิทยา" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักจุลชีววิทยา" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบเกี่ยวกับจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และทดสอบทางจุลชีวะ ...


ฐานเงินเดือน "เจ้าหน้าที่การตลาด" ประจำปี 2017

อาชีพ "เจ้าหน้าที่การตลาด" รายละเอียดงาน สร้างสรรค์และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด โดยทำการสำรวจตลาด ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย พัฒนาแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ...


ฐานเงินเดือน "นักเคมีอุตสาหกรรม" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักเคมีอุตสาหกรรม" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับห้องแลป ตลอดจนส่วนของไลน์การผลิต ...


ฐานเงินเดือน "Interior Designer" ประจำปี 2017

อาชีพ "Interior Designer" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอาคาร รวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดยใช้ความสามารถในการเขียนแบบเพื่อกำหนดรายละเอียดส่วนประกอบและควบคุมดูแลการตกแต่งให้ออกมาสวยงาม ...


ฐานเงินเดือน "Graphic Designer" ประจำปี 2017

อาชีพ "Graphic Designer" รายละเอียดงาน ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารส่งเสริมการขายและการตลาด ...


ฐานเงินเดือน "วิศวกรไฟฟ้า" ประจำปี 2017

อาชีพ "วิศวกรไฟฟ้า" รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและคํานวณไฟฟ้า พัฒนาและทดสอบโครงสร้างด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ...


ฐานเงินเดือน "วิศวกรโยธา" ประจำปี 2017

อาชีพ "วิศวกรโยธา" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมการก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ รวมไปถึงดูแลระบบการติดตั้ง ...


ฐานเงินเดือน "เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล" ประจำปี 2017

อาชีพ "เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดสรรบุคลากร การจัดฝึกอบรมพนักงาน และบริหารจัดการค่าตอบแทนพนักงาน ...


ฐานเงินเดือน "เซลขายเครื่องมือแพทย์" ประจำปี 2017

อาชีพ "เซลขายเครื่องมือแพทย์" รายละเอียดงาน เข้าใจอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ให้บริการและดูแลทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเดิม ...


ฐานเงินเดือน "เลขานุการ" ประจำปี 2017

อาชีพ "เลขานุการ" รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ จัดการนัดหมายต่างๆ จดบันทึกการประชุม ดูแลรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ...


ฐานเงินเดือน "นักวิเคราะห์การเงิน" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักวิเคราะห์การเงิน" รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการพัฒนาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ ทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ...


ฐานเงินเดือน "ที่ปรึกษาด้านภาษี" ประจำปี 2017

อาชีพ "ที่ปรึกษาด้านภาษี" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่วางแผนการประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย รู้แนวคิดและวิธีตรวจภาษีของสรรพากร จัดทำเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนและรายปี ...


ฐานเงินเดือน "นักออกแบบเว็บไซต์" ประจำปี 2017

อาชีพ "นักออกแบบเว็บไซต์" รายละเอียดงาน ดูแลการรับสายโทรเข้าโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถาม จัดการข้อร้องเรียน คอยให้บริการข้อมูลข่าวสาร ...


ฐานเงินเดือน "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" ประจำปี 2017

อาชีพ "พนักงานคอลเซ็นเตอร์" รายละเอียดงาน ดูแลการรับสายโทรเข้าโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถาม จัดการข้อร้องเร...


ฐานเงินเดือน "ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" ประจำปี 2017

อาชีพ "ผูัดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" รายละเอียดงาน ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ ...


ฐานเงินเดือน "ล่าม/นักแปลภาษา" ประจำปี 2017

อาชีพ "ล่าม/นักแปลภาษา" รายละเอียดงาน เป็นล่ามแปลภาษาให้กับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา และแปลงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญสำหรับบริษัทครีเอทีฟ ...


ฐานเงินเดือน "เชฟ/พ่อครัว" ประจำปี 2017

อาชีพ "เชฟ/พ่อครัว" รายละเอียดงาน ทำหน้าที่เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และส่งอาหารในทันเวลา การจัดการสินค้าคงคลังภายในครัว ตรวจสอบราคาอาหารตามงบประมาณที่ผู้จัดการร้านกำหนดไว้ ...